Sztuczna inteligencja (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:11400-XXXX-SEM0100
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
C1 - Przygotowanie do napisania pracy magisterskiej.
C2 - Zapoznanie z zasadami pisania pracy magisterskiej.
C3 - Zapoznanie z metodami i sposobami opracowywania i prezentacji wyników.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość przedmiotów kształcenia podstawowego i kierunkowego objętych programem studiów.
W2 - Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzycznej.
W3 - Umiejętność programowania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie wiedzy potrafi:
W1 - samodzielnie identyfikować problemy poruszanego w pracy magisterskiej tematu (K_W01, K_W02).
W2 - scharakteryzować stan wiedzy w zakresie opracowywanego tematu oraz wykorzystywać dostępne źródła informacji (K_W01, K_W02, K_W07).
W3 - określać cele i stosować metody badawcze, samodzielnie formułować wnioski i oryginalne rozwiązania zaawansowanych problemów z zakresu informatyki (K_W01, K_W02).
W4 - omówić zasady ochrony własności intelektualnej i sposoby zgodnego z prawem cytowania piśmiennictwa i prac naukowych w pracy magisterskiej (K_W08).

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie umiejętności potrafi:
U1 - samodzielnie weryfikować najważniejsze informacje z dostępnych publikacji naukowych i ocenić ich przydatność (K_U03, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U19).
U2 - uzyskać potrzebne w pracy naukowej informacje od podmiotów gospodarczych, odpowiednich urzędów i osób prywatnych (K_U01, K_U05, K_U19).
U3 - przeprowadzać syntezę poglądów i idei integrując wiedzę z różnych dyscyplin, m.in. z zakresu nauk technicznych, matematycznych i przyrodniczych (K_U01, K_U03, K_U05, K_U09, K_U19).
U4 - planować kolejne etapy prac, dobierać metody naukowe i badawcze, wykorzystywać zebrany materiał badawczy ( K_U01, K_U03, K_U05, K_U08, K_U10, K_U19).
U5 - w dyskusji dobierać merytoryczne argumenty z wykorzystaniem własnych przemyśleń, przygotowywać autoreferat i prezentację z zakresu swojej pracy magisterskiej w języku polskim i obcym (K_U01, K_U04, K_U07, K_U09, K_U19).

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie kompetencji społecznych potrafi:
K1 - komunikować się w zakresie poznanego materiału w środowisku zawodowym, jest świadomy problemów związanych z wykonywaniem zawodu (K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K10).
K2 - ma potrzebę uczenia się przez całe życie oraz zdolność do motywowania innych osób do poszerzania swoich kwalifikacji (K_K01, K_K05, K_K09).
K3 - określać priorytety służące realizacji swoich zadań, cechować się niezależnością, samodzielnością i właściwą organizacją pracy (K_K02, K_K04, K_K05).
K4 - dokonywać konstruktywnej samooceny, krytyki i refleksji na temat społecznych i etycznych aspektów własnej pracy (K_K03, K_K06).
K5 - formułować opinie w zakresie poznanego materiału (K_K03, K_K10).
Metody dydaktyczne
- referat,
- wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną,
- dyskusja,
- indywidualna praca ze studentem,
- metody dialogowe i problemowe,
- metody nauczania wspieranego technikami informacyjnymi,
- praca z tekstem,
- praca w grupie.
Treści programowe przedmiotu
1. Omówienie możliwości dostępnych edytorów oraz oprogramowania wykorzystywanego do przygotowania pracy magisterskiej, omówienie zasad pisania i przygotowania pracy magisterskiej i korzystania ze źródeł, miejsce pracy magisterskiej w procesie kształcenia i rozwoju zawodowym, formułowanie i precyzowanie tematów pracy magisterskiej.
2. Zasady ochrony własności intelektualnej i sposoby korzystania z informacji, analiza poprawności językowej i terminologicznej w zakresie nauk technicznych.
3. Poznanie metod i narzędzi do rozwiązywania zawansowanych zadań i podstawowych problemów badawczych oraz prac eksperymentalnych, metody naukowe, paradygmaty badawcze, narzędzia i materiały wykorzystywane przy pisaniu pracy magisterskiej.
4. Przegląd układu prac, zastosowanych metod, abstraktów, podsumowań, streszczeń i referatów, korekta kolejnych części powstającej pracy magisterskiej, dyskusja nad poprawnością opracowania i korygowanie błędów w formie grupowej analizy i indywidualnych rozmów.
5. Krytyczna analiza i interpretacja uzyskanych wyników, przygotowanie prac i prezentacji oraz wystąpień ustnych w języku polskim i obcym, prezentacja dostępnych źródeł informacji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na zaliczenie I semestru:
- (W1) Zrozumienie tematu.
- (W2) Dokonanie wyboru literatury przedmiotu.
- (W3) Określenie celów pracy i środowiska programistycznego.
- (W4) Wyjaśnienie pojęcia ochrony własności intelektualnej i zasad Netykiety.
- (U1) Dokonanie wyboru literatury przedmiotu.
- (U2) Dokonanie wyboru niezbędnych informacji.
- (U3) Dokonanie wyboru dyscyplin potrzebnych do przygotowania pracy magisterskiej.
- (U4) Zaplanowanie kolejnych etapów pisania pracy magisterskiej.
- (U5) Zreferowanie celu pracy magisterskiej.
- (K1) Zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem z zakresu tematyki pracy.
- (K2) Weryfikacja stanu wiedzy z zakresu tematyki pracy.
- (K3) Określenie priorytetów badawczych w pracy magisterskiej.
- (K4) Dokonywanie konstruktywnej samooceny.
- (K5) Sformułowanie opinii w zakresie celu pracy magisterskiej.

Na zaliczenie II semestru:
- (W1) Określenie zawartości pracy, napisanie przynajmniej jednego rozdziału.
- (W2) Dokonanie przeglądu literatury przedmiotu, napisanie przynajmniej jednego rozdziału.
- (W3) Określenie celów i stosowanych metod.
- (W4) Wyjaśnienie zasad ochrony własności intelektualnej.
- (U1) Dokonanie analizy wybranej literatury przedmiotu.
- (U2) Pozyskanie niezbędnych informacji.
- (U3) Pozyskanie materiałów z różnych dyscyplin.
- (U4) Uzupełnienie etapów pisania pracy magisterskiej metodami wykorzystywanymi w opracowaniu tematu pracy.
- (U5) Zreferowanie tematyki pracy magisterskiej.
- (K1) Zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem w języku angielskim z zakresu tematyki pracy.
- (K2) Omawianie tematyki pracy.
- (K3) Określenie priorytetów badawczych w pracy magisterskiej.
- (K4) Dokonywanie konstruktywnej samooceny.
- (K5) Sformułowanie opinii w zakresie tematyki pracy magisterskiej.

Na zaliczenie III semestru:
- (W1) Określenie szczegółowej tematyki pracy, napisanie części teoretycznej.
- (W2) Przeanalizowanie literatury przedmiotu w pracy magisterskiej, napisanie części teoretycznej.
- (W3) Przeanalizowanie metod i zaplanowanie testów.
- (W4) Zastosowanie zasad ochrony własności intelektualnej w pracy magisterskiej.
- (U1) Uzupełnienie wybranej literatury przedmiotu.
- (U2) Uzupełnienie i wykorzystanie pozyskanych informacji.
- (U3) Przeanalizowanie i synteza idei i poglądów zawartych w literaturze przedmiotu.
- (U4) Wdrożenie metod naukowych i badawczych w pracy magisterskiej.
- (U5) Zreferowanie tematyki pracy magisterskiej.
- (K1) Referowanie tematyki pracy.
- (K2) Referowanie zagadnień, dyskusja .
- (K3) Określenie priorytetów w tematyce pracy magisterskiej.
- (K4) Dokonywanie konstruktywnej samooceny w pracy magisterskiej.
- (K5) Sformułowanie opinii w zakresie stosowanych metod.

Na zaliczenie IV semestru:
- (W1) Określenie szczegółowej tematyki pracy, napisanie pracy.
- (W2) Napisanie pracy.
- (W3) Wykonanie testów i przeanalizowanie wyników.
- (W4) Przestrzeganie zasad ochrony własności intelektualnej, poprawne cytowania w pracy magisterskiej.
- (U1) Dokonanie twórczej analizy wybranej literatury przedmiotu.
- (U2) Pełne wykorzystanie pozyskanych informacji w pracy magisterskiej.
- (U3) Przeanalizowanie i synteza idei i poglądów zawartych w literaturze przedmiotu w formie pracy magisterskiej.
- (U4) Przeprowadzenie testów, weryfikacja wyników.
- (U5) Przygotowanie prezentacji na obronę pracy magisterskiej.
- (K1) Referowanie tematyki pracy.
- (K2) Referowanie zagadnień, dyskusja.
- (K3) Określenie priorytetów w tematyce pracy magisterskiej.
- (K4) Dokonywanie konstruktywnej samooceny w pracy magisterskiej.
- (K5) Sformułowanie opinii w zakresie uzyskanych wyników.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
- Pułło A., Prace magisterski i licencjackie: wskazówki dla studentów. Warszawa: Lexis Nexis, 2003.
- Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Warszawa: PWN, 2008.
- Literatura dobierana indywidualnie do zainteresowań naukowych studenta i potrzeb tematu pracy magisterskiej.
Literatura uzupełniająca:
- Literatura dobierana indywidualnie do zainteresowań naukowych studenta i potrzeb tematu pracy magisterskiej.