Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:08200-XXXX-WYK0365
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Biotechnologia - (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Pielęgniarstwo (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Pielęgniarstwo (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Celem wykładu jest promocja KNS jako zespołu wartości będących odniesieniem w budowaniu etosu społeczeństwa obywatelskiego, w którym respektowana jest godność człowieka oraz podstawowe prawa i obowiązki. Wykład ukazuje sposób, w jaki normy są aplikowane do współczesnych kontekstów społecznych. Studenci uczestniczący w wykładach powinni rozróżniać i rozumieć najważniejsze zasady KNS. Wiedza przekazana na wykładzie z KNS ma na celu rozwinąć u studentów umiejętność samodzielnego rozumienia i samodzielnej oceny problemów społeczno-etycznych; umiejętność krytycznego myślenia; umiejętność zastosowania właściwej perspektywy w interpretacji problemów społecznych, z jakimi stykają się na co dzień.
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W kategorii wiedzy
1. Student ma pogłębioną wiedzę o rozwiniętej przez Jana Pawła II personalistycznej koncepcji człowieka jako podmiocie i celu życia społecznego. Un_W08
2. Ma rozszerzoną wiedzę o zbiorze zasad i wartości katolickiej nauce społecznej, z centralną zasadą godności człowieka oraz o podstawowych prawach i obowiązkach osoby ludzkiej. Un_W09
3. Ma pogłębioną wiedzę na temat pięciu funkcjonalnych zakresów życia społecznego (ekonomii, państwa, rodziny, nauki i religii) w perspektywie ich historycznej zmienności. Un_W10
4. Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych konstrukcji życia społecznego oraz ich praktycznych zastosowań. Un_W11
5. Ma wiedzę o funkcjonowaniu współczesnych mediów i ich etycznej odpowiedzialności. Un_W12

W kategorii umiejętności
1. Student potrafi samodzielnie analizować, rozumieć oraz oraz krytycznie ocenić zjawiska społeczne z perspektywy godności osoby ludzkiej jako wartości uniwersalnej i absolutnej. Un_U07
2. Student posiada pogłębioną umiejętność uzasadnienia postaw i działań wynikających z najważniejszych zasad i wartości katolickiej nauki społecznej oraz ich aplikacji w przestrzeni społecznej i publicznej. Un_U08
3. Student posiada umiejętność oceny funkcjonowania instytucji społecznych według kryterium sprawiedliwości społecznej oraz umiejętność uzasadnienia swojego stanowiska w tej kwestii. Un_U09

W kategorii kompetencji społecznych
1. Student ma wrażliwość na różne przejawy braku szacunku wobec godności osoby ludzkiej oraz na potrzebę implementacji postulatów katolickiej nauki społecznej w obszarze polityki i gospodarki. Un_K09
2. Umie współdziałać w przygotowaniu projektów społecznych inspirowanych wartościami i zasadami katolickiej nauki społecznej. Un_K10
3. Ma świadomość ustawicznego doskonalenia swojej wiedzy oraz potrzeby zachęcania i organizowania edukacji innych osób w duchu humanizmu chrześcijańskiego. Un_K11
4. Potrafi umiejętnie określić priorytety wynikające z podstawowych praw osoby ludzkiej oraz uwzględniać ich przy podejmowaniu różnego rodzaju inicjatyw obywatelskich. Un_K12
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny, z możliwością dyskusji
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
Treść zajęć:
1.KNS jako dyscyplina naukowa: definicja, przedmiot, cel, metoda, źródła;
2.Oświecenie i transformacje społeczne jako cywilizacyjny kontekst kwestii społecznej;
3.Wartości i zasady KNS: godność osoby, personalizm, solidarność, subsydiarność, dobro wspólne, sprawiedliwość społeczna;
4.Prawa człowieka: kontekst filozoficzno-historyczny, podział, charakterystyka, korelacja praw i obowiązków;
5.Spór o źródła prawa: Arystoteles, Augustyn, Hobbes, Kant, Radbruch, KNS;
6.Rodzina zadania i obowiązki;
7.Społeczeństwo sekularne, a religia instytucjonalna;
8.Państwo i społeczeństwo: społeczeństwo obywatelskie, struktury pośrednie, granice demokracji;
9.Ideologia i światopogląd, koncepcje uspołecznienia: indywidualizm i kolektywizm;
10.Liberalizm, libertarianizm, globalizm;
11.Socjalizm, komunizm, faszyzm, postmodernizm;
12.Terroryzm, a wojna sprawiedliwa;
13.Media i etyka mediów;
14.Troska o ekologię jako przejaw solidarności globalnej;
15.Emigracja: prawo do emigracji, emigracja poakcesyjna, tożsamość emigracyjna.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin odbywa się w terminie wyznaczonym przez Sekretariat WNS KUL. Istnieją dwie formy egzaminu: ustna i pisemna, wybór formy egzaminu należy do egzaminującego. Egzamin ustny trwa ok. 15 minut, egzamin pisemny trwa ok. 45 minut. Warunkiem zdania egzaminu jest wykazanie się wiedzą przekazana podczas wykładów. Wysokość oceny określa się według następujących kryteriów: rozumienie zagadnienia, wiedza i umiejętność wyjaśnienia poszczególnych kwestii, umiejętność argumentacji uzasadniającej wypowiedź, umiejętność formułowania odpowiedzi na pytanie w sposób jasny i spójny. Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, red. M. Radwan i in., (KUL) Lublin 1996; Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, (Jedność) Kielce 2005;
Fel S., Oswalda von Nell-Breuninga koncepcja ładu społecznego, (KUL) Lublin 2007; lub Mazurek F.J., Personalistyczno-integralne ujęcie Katolickiej Nauki Społecznej w eksplikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego, (Polihymnia) Lublin 1999;
Literatura uzupełniająca:
Katolicka Nauka Społeczna. Podstawowe zagadnienia życia gospodarczego, Red. Józef Kupny, Stanisław Fel, (Uniwersytet Śląski) Katowice 2003; Dinstein Y., Ius ad bellum Aspects of the "War on Terrorism". Terrorism and the Military, w: International Legal Implications (Wybo P. Heere) 2003, ss. 13-22; Mazurek F.J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, (KUL) Lublin 2001; Strzeszewski C., Katolicka Nauka Społeczna (KUL) Lublin 1994; Społeczne Dokumenty Kościoła (od Leona XIII do współczesnych); Anzenbacher A., Christliche Sozialethik. Einfuehrung und Prinzipien, (Schoening) Paderborn 1998; Klueber F., Katholische Gesellschaftslehre. Geschichte und System, (Fromm) Osnabrueck 1968; Nell-Breuning von O., Gerechtigkeit und Freiheit/ Gruendzuge katholischer Soziallehre, (Olzog) Muenchen 1985; Political Thinkers. From Socrates to the Present, red. D. Boucher I P. Kelly, (Oxford) 2007; McCoubrey H., White N.D., Textbook on Jurisprudence, (Oxford) 1999; New Dictionary of Catholic Social Thought the, red. J.A. Dwyer, E.L. Montgomery, Collegeville, Minn. 1994.