Programowanie w środowisku .NET (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:11900-XXXX-WYK0373
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Zajęcia monograficzne » Zajęcia monograficzne I
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie z podstawami programowania na platformie .NET przy zastosowaniu języka C#
C2. Podniesienie umiejętności posługiwania się techniką programowania obiektowego w różnych środowiskach
Wymagania wstępne
Znajomość zasad programowania zorientowanego obiektowo
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - student potrafi
W1. definiować obiekty w języku C# (INF: K_W01,K_W07, MAT: K_W08, K_W09)
W2. testować aplikacje i analizować kody źródłowe : (INF: K_W02, K_W07 MAT: K_W10, K_W11, K_W12)
UMIEJĘTNOŚCI student potrafi
U1. wyodrębnić i zaimplementować typy klasowe (INF: K_U03 MAT: K_U20 )
U2. implementować właściwości i interfejsy obiektów (INF: K_U03 MAT: K_U20, K_U21, K_U22)
U3. stosować dziedziczenie i polimorfizm (INF K_U03 MAT: K_U20 )
U4. definiować delegaty, zdarzenia i ich obsługę (INF K_U03 MAT: K_U20 )
U5.korzystać z danych strumieniowych (INF K_U03 MAT: K_U20 )
U6. implementować aplikacje okienkowe (INF K_U19 MAT: K_U19 )

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1. Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania (INF: K_K01 MAT: K_K01)
K2. Student rozumie potrzebę systematycznej pracy i dotrzymywania terminów wykonywanych zadań (INF: K_K02, K_K03 MAT: K_K03 )
K3. Student potrafi wyszukać potrzebne informacje z programowania i je zastosować (INF: K_K06 MAT: K_K04, K_K06 )
Metody dydaktyczne
Wykład: wykład tradycyjny
Ćwiczenia: dyskusja, indywidualna praca ze studentem, metody dialogowe i problemowe, praca w grupie, projekty domowe
Treści programowe przedmiotu
Wspólne środowisko uruchomieniowe, wstęp do programowania obiektowego w języku C#
Typy danych, instrukcje sterujące
Klasy i struktury
Konstruktory, destruktory i zarządzanie pamięcią, właściwości
Funkcje i przekazywanie argumentów, funkcje operatorowe
Definiowanie i wykorzystanie interfejsów
Dziedziczenie i polimorfizm
Wyjątki i ich obsługa
Definiowanie delegatów i ich wykorzystanie
Definiowanie zdarzeń i ich zastosowanie
Kolekcje danych, klasy szablonowe
Strumienie - pliki tekstowe.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie ćwiczeń – aktywność na zajęciach 20% , kolokwium 20%, realizacja prac domowych 30%, przygotowanie projektu zaliczeniowego 30% .
Wykład: Egzamin ustny dla osób, które zaliczyły ćwiczenia.
Kryteria oceny
poniżej 50% – ocean niedostateczna
Szczegółowe zasady oceniania są podawane studentom z każdą edycją przedmiotu.
W1 - egzamin, kolokwium, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, praca domowa
W2 - egzamin, kolokwium, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, praca domowa
U1 - egzamin, kolokwium, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, praca domowa
U2 - egzamin, kolokwium, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, praca domowa
U3 - egzamin, kolokwium, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, praca domowa
U4 - egzamin, kolokwium, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, praca domowa
U5 - egzamin, kolokwium, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, praca domowa
U6 - egzamin, kolokwium, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, praca domowa
K1 - przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, praca domowa
K2 - przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, praca domowa
K3 - przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, praca domowa

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS
Wykład 30
Ćwiczenia 30
Konsultacje 30
Przygotowanie do zajęć i projekty domowe 30
Studiowanie literatury 10
Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminu 20
Łączna liczba godzin 150
Liczba punktów INF ECTS 6 MAT ECTS 6
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Andrew Troelsen, “Język C# 2008 i platforma .NET 3.5”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Literatura uzupełniająca
Stephen C. Perry,“C# i .NET” Wydawnictow Helion
Jesse Liberty ,“C#. Programowanie”, Wydawnictow O’Relly
“Język C#. Szkoła programowania” Klaus Michelsen, wydawnictwo Helion
D. Chappell, Zrozumieć platformę .NET, wyd. II, Helion, Gliwice 2007
Inne pomoce dydaktyczne:
Zasoby internetowe