Gleboznawstwo (zajęcia terenowe)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:07400-XXXX-TER0088
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obowiązkowe » Gleboznawstwo
Cele przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
Zajęcia terenowe umożliwiają studentom praktyczne wykorzystanie wiedzy z gleboznawstwa. Zapoznanie ze sprzętem stosowanym w badaniach polowych, sposobem pobierania materiału glebowego oraz morfologicznych charakterystyk w warunkach terenowych.
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
Uczestniczenie w zajęciach terenowych pozwala zdobyć studentom doświadczenie w zakresie:
-wybrania odpowiednich stanowisk badawczych i pobrania prób,
-rozpoznania typologii profili glebowych,
-dokonania analizy,
-porównania różnych profili glebowych
Umiejętności:
W trakcie wyjazdu studenci nabywają umiejętności umożliwiające im samodzielnie:
- wytypowanie i pobranie charakterystycznych typologicznie gleb do badań laboratoryjnych,
-dokonać opisu roślinności oraz gleb z wykorzystaniem atlasu i tabel,
-dobierać narzędzi oraz wykonanie odkrywki,
-sporządzić opisu terenu oraz budowy profilu glebowego,
-dokonać weryfikacji poznanych na ćwiczeniach metod badawczych w warunkach polowych,
-określić wizualnie i organoleptycznie właściwości fizykochemiczne charakterystycznych poziomów w profilach glebowych,
-sporządzić raport na podstawie badań wykonanych w terenie,
Inne kompetencje (postawy):
-aktywna postawa w wykonywaniu prac terenowych,
-otwartość na współpracę w grupie,
-zorganizowanie i podział obowiązków podczas prac terenowych
Metody dydaktyczne
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć:
Zajęcia terenowe: praca w terenie oraz dialog
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Narzędzia, mierniki, odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny wymienione wyżej, autobus turystyczny.
Treści programowe przedmiotu
[dr Anna Szafranek-Nakonieczna - 2012/13]
Treści programowe:
Treść zajęć:
Badania polowe: typologie geomorfologiczne, wykonanie odkrywki w terenie w obszarze występowania gleb litogenicznych, hydrogenicznych i semihydrogenicznych oraz napływowych i antropogenicznych z uwzględnieniem szczególnie interesujących gleb występujących w rejonie Lubelszczyzny takich jak: lessy, mady, czarnoziemy. Dokonanie opisu profili na wzorcowym formularzu i pobranie próbek do analiz terenowych. Lokalizacja zajęć: rejon Małopolskiego Przełomu Wisły oraz dolina Wisły w okolicy Kazimierza.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Podstawą zaliczenia jest udział w zajęciach oraz przygotowanie opracowania zawierającego opis badanego stanowiska oraz profilu glebowego (90%), aktywność w wykonywaniu badań i dyskusji (10%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Gliński J., Stępniewska Z., Turski R., Bennicelli R., Wolińska A., Szafranek A., Charytoniuk P.: Wybrane metody badań gleboznawczych, EKOKUL, Lublin 2002.
Baiłousz S., Skłodowski P.: Ćwiczenia z gleboznawstwa i ochrony gruntów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca:
Stępniewska Z., Charytoniuk P., Stefaniak E., Bennicelli R. P., Szmagara A., Bucior K., Kuczumow A., Mroczka R., Siurek J.: Chemia analityczna w środowisku. EKO Kul, Lublin 2001.
Inne pomoce dydaktyczne:
Narzędzia do wykonania odkrywki i pobrania materiału (szpadel, zestaw świdrów, cylindry metalowe do prób gleb w stanie nienaruszonym, worki ze struną na próbki, etykiety). Odpowiednie odczynniki oraz drobny sprzęt szklany do szybkiego określenia podstawowych właściwości gleb (pH-metr z płynem Helliga, mierniki potencjału redoks, kwas solny, tensjometr). Tabele Munsell’a, tabela Brogowskiego, atlasy roślin.