Gleboznawstwo (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:07400-XXXX-WYK0088
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obowiązkowe » Gleboznawstwo
Cele przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
Celem wykładów jest zapoznanie studentów z głównymi pojęciami z zakresu gleboznawstwa, procesami kształtującymi rzeźbę terenu oraz powstawaniem i systematyką gleb. Zapoznanie z fizycznymi, fizykochemicznymi i chemicznymi właściwościami gleb i wpływem tych właściwości na rozwój roślin.
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
Definiować podstawowe pojęcia stosowane w gleboznawstwie i wykorzystywać je w wypowiedziach słownych i pisemnych. Wymienić i scharakteryzować podstawowe zjawiska i procesy glebotwórcze. Omówić budowę profilu glebowego gleb mineralnych i organicznych. Wymienić typy, rodzaje i gatunki gleb obszaru Polski oraz je scharakteryzować. Rozróżniać makro- i mikroskładniki glebowe oraz określić ich rolę w rozwoju roślin. Wyjaśnić rolę gleby w funkcjonowaniu różnych ekosystemów. Opisać zależności między osiągnięciami nauk gleboznawczych a planowaniem przestrzennego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.
Umiejętności:
Rozpoznawać typy, rodzaje i gatunki gleb. Powiązać cechy fizykochemiczne gleb z warunkami rozwoju roślin. Oceniać możliwość wykorzystania gleb do uprawy roślin i zagospodarowania przestrzennego. Korzystać z różnych źródeł informacji o glebie (publikacje naukowe, podręczniki, internetowe bazy danych). Doskonali umiejętności obserwowania środowiska glebowego oraz zachodzących w nim procesów, przemian i zjawisk warunkowanych czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi.
Inne kompetencje (postawy):
Nabywa świadomość powiązań przyczynowo skutkowych pomiędzy glebą a pozostałymi komponentami środowiska przyrodniczego. Student rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy. Krytycznie ocenia przydatność informacji pochodzących z różnych źródeł a dotyczących środowiska glebowego i jego ochrony.
Metody dydaktyczne
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć:
Wykład z prezentacją multimedialną
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Komputer, rzutnik multimedialny
Treści programowe przedmiotu
[dr Anna Szafranek-Nakonieczna 2012/13]
Treści programowe:
Treść zajęć:
Cel i zadania gleboznawstwa. Podstawowe pojęcia gleboznawcze, funkcje gleby. Powstawanie gleb, czynniki i procesy glebotwórcze. Minerały i skały macierzyste gleb Polski. Morfologia gleb. Gleba jako trójfazowy układ przyrodniczy. Właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb oraz podstawowe metody ich badania. Materia organiczna gleb. Makroskładniki i mikroskładniki w glebie. Systematyka gleb Polski. Gleby antropogeniczne i zachodzące w nich przemiany. Użytkowanie i bonitacja gleb w Polsce Mapy glebowe. Ochrona i zapobieganie degradacji gleb. Źródła informacji o warunkach glebowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Egzaminy pisemny (test wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte)- 100%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Praca zbiorowa pod red. S. Zawadzki: Gleboznawstwo, Wydanie IV, PWRiL, Warszawa 1999;
Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z.: Badania ekologiczno-gleboznawcze, PWN, Warszawa 2004;
Bednarek R., Prusinkiewicz Z.: Geografia gleb. PWN, Warszawa 1997.
Literatura uzupełniająca:
Rząsa S., Oweczarzak W.: Struktura gleb mineralnych, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2004;
Mizerski W.: Geologia dynamiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Soil Atlas of Europe, European Commission, Joint Research Centre - European Soil Bureau Network, 2005.