Gleboznawstwo (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:07400-XXXX-CWI0088
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obowiązkowe » Gleboznawstwo
Cele przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
Ćwiczenia mają na celu ugruntowanie wiedzy z zakresu gleboznawstwa. Zapoznanie studentów ze sprzętem oraz podstawowymi metodami służącymi do charakterystyki właściwości fizycznych i chemicznych gleb. Wskazanie w jaki sposób czynniki te modyfikują rozwój roślin. Porównanie właściwości fizykochemicznych kilku różnych gleb.
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
Student potrafi wskazać optymalne dla rozwoju roślin warunki wilgotnościowe gleb. Dokonać wyboru precyzyjnej metody oceny odczynu gleby, wskazać rośliny charakterystyczne dla gleb o różnym pH. Wyjaśnić wpływ warunków tlenowych gleby na rozwój systemu korzeniowego roślin oraz na procesy glebotwórcze. Wymienić i scharakteryzować typy sorpcji glebowej. Wyjaśnić zasady metod analitycznych stosowanych w gleboznawstwie. Posiada przygotowanie teoretyczne do badania właściwości fizykochemicznych gleb.
Umiejętności:
W trakcie ćwiczeń student nabywa umiejętności w samodzielnie prowadzonych pomiarach i obserwacjach. W odpowiedni sposób przygotowuje próbki glebowe do planowanych oznaczeń. Projektuje i przeprowadza doświadczenia weryfikujące dobór roślin ze względu na właściwości fizykochemiczne podłoża. Potrafi zaproponować działania niwelujące ograniczenia gleb pod kątem planowanych do uprawy roślin. Interpretuje uzyskane wyniki. Przygotowuje sprawozdanie z przeprowadzonych doświadczeń laboratoryjnych oraz formułuje wnioski.
Inne kompetencje (postawy):
Student potrafi pracować w zespole. Ma świadomość przydatności informacji pochodzących z różnych źródeł a dotyczących zagrożeń środowiska glebowego.
Metody dydaktyczne
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć
Zajęcia laboratoryjne: wykonywanie doświadczeń, metody dyskusyjne.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Laboratorium, naczynia i sprzęt laboratoryjny, odczynniki, specjalistyczna aparatura pomiarowa.
Treści programowe przedmiotu
[dr Anna Szafranek-Nakonieczna 2012/2013]
Treści programowe:
Treść zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjnych obejmą realizację zagadnień:
Frakcje mechaniczne gleby: oznaczanie składu granulometrycznego gleby metodą aerometryczną oraz oznaczanie gęstości suchej masy gleby (gęstość objętościowa). Oznaczanie właściwości wodnych gleb: wilgotność gleb, pełna pojemność wodna (PPW) oraz charakterystyki pF. Określanie barwy gleb wg. tabeli Munsella. Wyznaczanie odczynu gleby (metodą kolorymetryczną i potencjometryczną) oraz oznaczanie zawartości węglanów. Mikrodyfuzja tlenu (ODR) w glebie. Potencjału oksydoredukcyjny (Eh) gleby. Wyznaczanie pojemności kationowymiennej gleb (metodą miareczkowania oraz atomowej spektrometrii mas-ASA). Oznaczanie zawartości węgla ogólnego (TC), ogólnego organicznego (TOC) i nieorganicznego (IC) w próbkach stałych metodami spalania i wypierania w środowisku kwaśnym (analizator TOC). Oznaczanie form azotu i fosforu w ekstrakcie glebowym (metoda kolorymetryczna). Określanie przewodnictwa elektrolitycznego (EC) oraz zasolenia gleb.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z kolokwiów - 90%, wykonanie ćwiczeń praktycznych oraz sporządzanie na ich podstawie sprawozdań z zajęć, aktywność w dyskusji - 10%, obecność na ćwiczeniach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Gliński J., Stępniewska Z., Turski R., Bennicelli R., Wolińska A., Szafranek A., Charytoniuk P.: Wybrane metody badań gleboznawczych, EKOKUL, Lublin 2002.
Baiłousz S., Skłodowski P.: Ćwiczenia z gleboznawstwa i ochrony gruntów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca:
Stępniewska Z., Charytoniuk P., Stefaniak E., Bennicelli R. P., Szmagara A., Bucior K., Kuczumow A., Mroczka R., Siurek J.: Chemia analityczna w środowisku. EKO Kul, Lublin 2001.
Myślińska E., Laboratoryjne badania gruntów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.