Historia sztuki ogrodowej (zajęcia terenowe)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:03300-XXXX-TER0012
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
Celem zajęć jest prezentacja historycznych ogrodów terenie. Ukazanie zachowanych układów przestrzennych i kompozycyjnych. Weryfikacja i ugruntowanie wiedzy zdobytej na zajęciach kameralnych. Zapoznanie studenta z bogactwem sztuki ogrodowej Lubelszczyzny i Polski.
Wymagania wstępne
Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
Historia sztuki (znajomość poszczególnych epok stylowych i podstawowych cech reprezentujących określony styl),
Zasady projektowania krajobrazu (znajomość elementarnych reguł kompozycyjnych i najważniejszych definicji związanych z projektowaniem przestrzeni ogrodowych i krajobrazowych)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
Student potrafi zidentyfikować styl oglądanego w rzeczywistości założenia ogrodowego. Zna dzieje obiektu i objaśnia zmiany w jego układzie przestrzennym. Wymienia jego najważniejsze elementy i cechy decydujące o przynależności stylowej. Wskazuje na powiązania kompozycyjne i widokowe z otaczającym krajobrazem.
Umiejętności:
Student posiada umiejętność dobrania odpowiednich cech stylowych do założenia ogrodowego obserwowanego w rzeczywistości. Wyszukuje odpowiednie elementy przestrzenne i kompozycyjne. Właściwie formułuje argumenty przemawiające za wskazanym stylem historycznym. Wykonuje analizy funkcjonalno-przestrzenne i widokowo-kompozycyjne. Przygotowuje informacje o zwiedzanych założeniach ogrodowych. Umie zaprezentować zebrane informacje wszystkim uczestnikom zajęć terenowych.
Inne kompetencje (postawy):
Student jest świadom wartości kulturowej obiektu i jego roli w zachowaniu dziedzictw kulturowego regionu i kraju.
Metody dydaktyczne
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć:
zajęcia terenowe
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
autobus turystyczny
Treści programowe przedmiotu
[Dr inż. Piotr Kulesza - 2012/13]
Treści programowe:
Treść zajęć:
Prezentacja kilkunastu historycznych założeń ogrodowych, które są przykładami określonych cech stylowych i epok historycznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Referaty na temat zwiedzanych obiektów (60%), rysunki (25%), obecność i aktywność na zajęciach (15%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1.Bogdanowski J.2000 Polskie Ogrody Ozdobne. Wyd. Arkady, Warszawa, 341p.
2.Brykowski R., Rowińska E., Winiarz-Tryzybowicz (red.) 1960-1967. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo lubelskie. T. VIII, Zeszyt 1-12. Instytut Sztuki PAN, Warszawa.
3.Ciołek G. 1978. Ogrody polskie. Wyd. Arkady, Warszawa, 295p.
4.Fijałkowski D., Kseniak M. 1982. Parki wiejskie Lubelszczyzny – stan, ochrona i rewaloryzacja biocenotyczna. Wyd. PWN, Warszawa, 410p.
5.Goliński S. 2005. Puławy. Park- jego dzieje, oblicze i świat roślin. Ogród Puławski. Zeszyt 4. Fundacja Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego, IUNG, Puławy.
6.Majdecki L. 1981. Historia ogrodów. Przemiany formy i konserwacja. Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa, 928p.
7.Majdecki L. 2008. Historia ogrodów. T 1, 2. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
8.Rolska-Boruch I. 2003. Domy pańskie na Lubelszczyźnie od późnego gotyku do wczesnego baroku, RW KUL, Lublin.
Literatura uzupełniająca:
-
Inne pomoce dydaktyczne:
Kartony, ołówki i gumki.