Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:13100-XXXX-WYK0093
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
Celem zajęć jest przedstawienie studentom zwierząt występujących w parku, ogrodzie, krajobrazie miejskim i otwartym
Ukazanie ich roli w procesie prawidłowego kształtowania krajobrazu, parku i ogrodu. Wskazanie sposobów odpowiedniego projektowania przestrzeni sprzyjającej zarówno ludziom jak i zwierzętom.
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Zamierzone efekty ksztacenia:
Wiedza:
Student posiada wiedzę na temat wybranych grup i gatunków zwierząt i ich nomenklatury taksonomicznej. Student wymienia i charakteryzuje zwierzęta mineralizujące martwą materię organiczną (trupożerne i kałożerne), oczyszczające dno stawów i oczek wodnych, zwierzęta zapylające, drapieżne i pasożytnicze. Wskazuje ich rolę w o krajobrazie, parku i ogrodzie. scharakteryzować łańcuchy pokarmowe, siedliska i cykle życiowe wybranych gatunków zwierząt. Tłumaczy wpływ działalności człowieka na ich populacje. Student wymienia zwierzęta, które pojawią się w miejskich parkach i ogrodach. Wskazuje atrakcyjne gatunki zwierząt, które można wprowadzić do ogrodu (np. bażanty ozdobne, kurki ozdobne, pawie, owieczki ozdobne i inne). Wylicza gatunki zwierząt, które pojawiły się wraz z człowiekiem w miastach, a które na skutek działalności człowieka i skażenia środowiska są zagrożone.
Umiejętności:
Wynikiem powyższej wiedzy jest umiejętność zaprojektowania ogrodu i parku przyjaznego zwierzętom (np. ptakom, wiewiórkom, owadom zapylającym). Umiejętność doboru odpowiednich gatunków do wielkości i rodzaju ogrodu czy stawu ogrodowego.
Inne kompetencje (postawy):
Student ma świadomość roli zwierząt w prawidłowym kształtowaniu przestrzeni towarzyszącej człowiekowi. Dba o różnorodność gatunkową zastanego środowiska.
Metody dydaktyczne
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć:
Wykład z prezentacją multimedialną
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Komputer, rzutnik multimedialny, magnetowid, telewizor.
Treści programowe przedmiotu
[Prof. dr hab. Elżbieta Cichocka - 2012/13]
Treści programowe:
Treść zajęć:
Historia zoologii w Polsce i na świecie. Zagadnienia z zakresu zoologii ogólnej np. rozwój zwierząt, inteligencja i uczenie się zwierząt. Zoogeografia: krainy zoogeograficzne, gatunki charakterystyczne, kosmopolityczne i endemiczne, wikarianty, pseudowikarianty. Zoologia gleby. Systematyczny przegląd fauny światowej od pierwotniaków do ssaków. Znaczenie zwierząt z poszczególnych taksonów w środowisku naturalnym. Zwierzęta w parku i ogrodzie i zieleni miejskiej. Ogrody motylowe, zwierzęta do stawów wodnych, ptaki w ogrodach i parkach
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny (90%), obecność na zajęciach (10%),
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1.Boczek J. i in. 1981. Wybrane działy zoologii. PWN, Warszawa;
2.Dobrowolski K. A. 1981. Zoologia. WSiP, Warszawa;
3.Hempel - Zawitkowska J. 2007. Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN, Warszawa;
4.Jura C. 2002. Bezkręgowce. PWN, Warszawa;
5.Rajski A. 1995. Zoologia, t.1 i 2. PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca:
-
Inne pomoce dydaktyczne:
Prezentacja multimedialna, filmy VHS i DVD