Sieci komputerowe i Internet (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:11300-XXXX-WYK0200
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
CEL ZAJĘĆ:
Wprowadzenie do sieci komputerowych. Zapoznanie studentów z podstawami komunikacji w świecie skoncentrowanym na sieciach. Omówienie roli protokołów w sieciach komputerowych. Przedstawienie zalet modelu warstwowego sieci. Zaprezentowanie roli adresacji w sieciach komputerowych. Przedstawienie funkcjonalności oraz protokołów kolejnych warstw modelu OSI: warstwa aplikacji, warstwa prezentacji, warstwa sesji, warstwa transportowa, warstwa sieci, warstwa łącza danych oraz warstwa fizyczna. Zapoznanie studentów z siecią Ethernet. Wprowadzenie do planowania i okablowania sieci. Konfigurowania i testowanie sieci.
ZAMIERZONE EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Student zna podstawy sieci komputerowych. Student rozumie model warstwowy sieci. Student zna podstawowe pojęcia, urządzenia oraz protokoły sieciowe. Student rozumie etapy planowania, konfiguracji i testowania sieci komputerowych.
WIEDZA:
Student wie jak działają współczesne sieci komputerowe. Student zna budowę modelu warstwowego sieci. Student zna rolę urządzeń i protokołów sieciowych. Student zna zasady planowania, konfiguracji oraz testowania sieci komputerowych.
UMIEJĘTNOŚCI:
Student potrafi zbudować prostą sieć komputerową. Student umie zaplanować, skonfigurować oraz przetestować sieć komputerową.
Student umie wskazać podstawowe protokoły sieciowe funkcjonujące w prostej sieci komputerowej.
INNE KOMPETENCJE (POSTAWY):
Student ma świadomość zdobytej wiedzy i umiejętności. Student rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych. Student potrafi pracować indywidualnie oraz w grupie. Student wie jak identyfikować i rozwiązywać podstawowe problemy.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
[Dr Marcin Płonkowski - 2011/12]
TREŚĆ ZAJĘĆ:
Żyjąc w świecie skoncentrowanym na sieciach. Kluczowe składniki każdej sieci. Szanse i wyzwania stawiane przed sieciami konwergentnymi. Charakterystyka architektury sieci: odporność na uszkodzenia, skalowalności, jakość usług oraz bezpieczeństwo. Komunikacja przez sieć. Struktura sieci, w tym urządzeń oraz nośników, która jest niezbędna w celu zapewnienia prawidłowej komunikacji. Funkcja protokołów w komunikacji sieciowej. Zalety korzystania z modelu warstwowego do opisania funkcjonalności sieci. Rola każdej warstwy w dwóch najważniejszych modelach sieciowych: modelu TCP/IP oraz modelu OSI. Rola adresowania w komunikacji sieciowej. Funkcjonalność warstwy aplikacji oraz jej protokołów. Warstwa transportowa. Rola protokołów warstwy transportowej i usług wspierających komunikację w sieci. Warstwa sieciowa. Zasady grupowania urządzeń w sieciach komputerowych. Hierarchiczna adresacja urządzeń. Podstawy trasowania, adresów następnego skoku oraz przekazywania pakietów do sieci docelowej. Adresowanie w sieci - IPv4. Rola protokołów w warstwie łącza danych. Rola protokołów warstwy fizycznej i usług w zakresie wspierania komunikacji w sieci komputerowej. Podstawowe cechy w sieciach Ethernet. Planowanie i okablowanie sieci. Konfiguracja i testowanie sieci. Podstawy bezpieczeństwa w sieciach komputerowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
FORMA ZAJĘĆ:
Wykład z prezentacją (pokazem)
WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMOCY DYDAKTYCZNYCH:
Rzutnik multimedialny
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA:
Egzamin ustny lub pisemny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Mark Dye, Rick McDonald, Antoon Rufi, Network Fundamentals, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press 2008
2. Wendell Odom, CCNA Official Exam Certification Library (Exam 640-802), Third Edition, Cisco Press 2007
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
3. Rick Graziani, Allan Johnson, Routing Protocols and Concepts, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press 2007
4.Wayne Lewis, LAN Switching and Wireless, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press
5. 2008Bob Vachon, Rick Graziani, Accessing the WAN, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press 2008