Komputerowa analiza obrazów (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:11300-XXXX-WYK0321
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie z podstawowymi metodami przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych
C2 - Zapoznanie z podstawowymi zastosowaniami metod analizy obrazów cyfrowych
Wymagania wstępne
Znajomość przedmiotów kształcenia podstawowego i kierunkowego objętych programem studiów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu programowania w środowisku graficznym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student
W1 – zna podstawowe pojęcia z zakresu przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych INF: K_W06
W2 – zna wybrane algorytmy z zakresu przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych INF: K_W06

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi
U1 – stosować podstawowe metody przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych INF: K_U2, K_U04; MAT: K_U29
U2 – implementować algorytmy z zakresu przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych INF: K_U2, K_U04; MAT: K_U29

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student
K1 – widzi konieczność stosowania metod przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych w różnych dziedzinach nauki INF: K_K01; MAT: K_K01
K2 – ma potrzebę uczenia się przez całe życie oraz zdolność do motywowania innych osób do poszerzania swoich kwalifikacji INF: K_K01; MAT: K_K01
Metody dydaktyczne
Wykład: wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną, metody nauczania wspieranego technikami informacyjnymi.
Ćwiczenia: dyskusja, indywidualna praca ze studentem, metody dialogowe i problemowe, praca z tekstem, praca w grupie.
Treści programowe przedmiotu
1. Reprezentacja obrazów cyfrowych, informacja obrazowa.
2. Modele barw, rodzaje obrazów i ich charakterystyki.
3. Akwizycja i przetwarzanie wstępne obrazów cyfrowych
4. Sposoby opisu obrazów, histogram obrazu.
5. Poprawa jakości obrazu.
6. Podstawowe operacje na obrazach cyfrowych.
7. Metody detekcji krawędzi.
8. Metody szkieletyzacji.
9. Metody filtracji obrazów
10. Operacje morfologiczne
11. Segmentacja obrazów cyfrowych.
12. Metody ekstrakcji cech, deskryptory kształtu.
14. Kodowanie obrazu.
13. Analiza i rozpoznawanie obrazu.
14. Ukrywanie informacji w obrazie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność studenta na zajęciach dydaktycznych i zaliczenie ćwiczeń i wykładu
Ćwiczenia: 2 kolokwia (po 50%) na 6. i 12. ćwiczeniach, kolokwium może być przesunięte na inny termin po uzgodnieniu ze studentami, aktywność na zajęciach.
Wykład: aktywność na zajęciach (premia do 30% oceny) i zaliczenie pisemne (zaliczenie wy-kładu dotyczy osób, które zaliczyły ćwiczenia).
Kryteria oceny
poniżej 50% – ocena niedostateczna
Szczegółowe zasady oceniania są podawane studentom z każdą edycją przedmiotu.
W1 – zaliczenie, kolokwium, test, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach
W2 – zaliczenie, kolokwium, test, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach
U1 – zaliczenie, kolokwium, test, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach
U2 – zaliczenie, kolokwium, test, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach
K1 – przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach
K2 – przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach

GODZINOWE EKWIWALENTY PUNKTÓW ECTS (*)
Wykład 30
Ćwiczenia 30
Konsultacje 30
Przygotowanie do zajęć 20
Studiowanie literatury 20
Przygotowanie do kolokwiów i zaliczenia 20
Łączna liczba godzin 150
Liczba punktów ECTS 6 (MAT: 5)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Marenka A., Sadun A., Watkins Ch. D., Nowoczesne metody przetwarzania obrazów, WNT 1995
2. Malina W., Smiatacz M.: Metody cyfrowego przetwarzania obrazów. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005
3. Tadeusiewicz R., Korohoda P.: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997.
4. Wojnar L., Majorek M.: Komputerowa analiza obrazu. Fotobit – Design, Warszawa 1994

Literatura uzupełniająca
1. Foley J., van Dam A., Feiner, S. Wprowadzenie do grafiki komputerowej. WNT, Warszawa 1995.
2. Pavlidis T.: Grafika i przetwarzanie obrazów. WNT, Warszawa 1987
3. Tadeusiewicz R., Flasiński M.: Rozpoznawanie obrazów. PWN, Warszawa 1991