Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:11300-XXXX-CWI0292
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Cel zajęć:
Zaznajomienie studentów z zasadami tworzenia usług sieciowych. Zapoznanie studentów ze sposobami wymiany informacji pomiędzy usługami sieciowymi a aplikacjami klienckimi z wykorzystaniem różnych protokołów sieciowych np. HTTP, MSMQ, TCP, UDP. Tworzenie aplikacji klienckich w językach obiektowych opierając się na dostarczonej dokumentacji. Zaprezentowanie różnych architektur tworzenia aplikacji sieciowych, np. klient-serwer, p2p, SOA. Zaznajomienie z różnymi technologiami i środowiskami programowania usług sieciowych.
Zamierzone efekty kształcenia:
- Student potrafi zarządzać stworzoną usługą.
- Student potrafi stworzyć aplikację kliencką korzystającą z określonej usługi.
- Student potrafi wybrać odpowiednią architekturę tworzenia aplikacji sieciowej.
- Student potrafi wybrać odpowiednią protokół wymiany komunikatów pomiędzy usługą, a aplikacją kliencką.
- Student potrafi uruchomić serwer usług sieciowych.
- Student potrafi stworzyć mechanizm równoważący obciążenie pomiędzy kilkoma usługami.
- Student potrafi stworzyć usługę działającą iteracyjnie oraz współbieżnie.
Wiedza:
- Student potrafi zdefiniować usługę sieciową.
- Student potrafi porównać różne architektury sieciowe
- Student potrafi opisać działanie protokołów sieciowych
Umiejętności:
- Student potrafi zaprojektować system oparty o wybraną architekturę sieciową
- Student potrafi weryfikować działanie usług sieciowych
- Student potrafi wyszukać usługę sieciową
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
[Mgr Mikołaj Kosyra, Mgr Maciej Lis, Mgr Maksymilian Kasperek - 2011/12]

Treść zajęć:
1. Usługi i ich rodzaje, pliki konfiguracyjne
2. Tworzenie klienta do uslugi
3. Tworzenie usługi i rodzaje hostowania jej
4. Kontrola błędów. śledzienie działania usługi
5. Przesyłanie obiektów przez sieć
6. Tworzenie sesjii. współbierzność
7. Bezpieczeństwo usług sieciowych
8. SOAP, REST
9. Architektury sieciowe SOA, Web Service
10. Routowanie usług
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć:
Metody dialogowe. warsztatowe, problemowe, zajęcia laboratoryjne.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Laboratorium, rzutnik multimedialny.
Forma i warunki zaliczenia:
Projekt programistyczny - 80%, aktywność - 10%, obecność - 10%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. B. Johnson, P. Madziak. MCTS self-paced training kit (exam 70-503): Microsoft .NET Framework 3.5, Windows Communication Foundation. Redmond, WA: Microsoft Press, 2009.
Literatura uzupełniająca:
1. John Sharp. Microsoft Windows Communication Foundation step by step. Redmond, WA.: Microsoft Press, 2007.