Architektura komputerów (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:11300-XXXX-WYK0148
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
PRZEDMIOTY WPROWADZAJĄCE ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiadomości z matematyki i informatyki na poziomie szkoły średniej
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
CEL ZAJĘĆ:
Wyznaczanie reprezentacji liczb całkowitych i rzeczywistych oraz wykonywanie podstawowych operacji arytmetycznych na tych reprezentacjach. Zaznajomienie z budową i zasadami działania współczesnych komputerów. Projektowanie prostych układów sekwencyjnych i kombinacyjnych. Nabycie umiejętności pisania prostych programów na poziomie asemblera.
ZAMIERZONE EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Student ma świadomość binarnego charakteru informacji przetwarzanych w komputerze, rozumie funkcjonowanie prostych układów cyfrowych oraz zna podstawy asemblera
WIEDZA:
Student poznaje: reprezentacje liczb oraz znaków stosowane w systemach komputerowych , konstrukcje bramek logicznych, zasady projektowania prostych układów elektronicznych, a także podstawowe komendy języka maszynowego
UMIEJĘTNOŚCI:
Student potrafi zamieniać liczby z jednego systemu pozycyjnego na inny system, projektować proste układy cyfrowe oraz napisać prosty program w asemblerze
INNE KOMPETENCJE (POSTAWY):
Student potrafi podejmować dyskusję na temat architektury współczesnych systemów komputerowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
[Dr hab. Jerzy Niewczas, prof. KUL - 2011/12]
TREŚĆ ZAJĘĆ:
Rozwój architektury komputerów. Typy i formaty danych. Realizacja operacji arytmetycznych. Hierarchiczna struktura organizacyjna komputera. Organizacja i architektura systemów pamięci. Organizacja jednostki centralnej, podstawowy cykl pracy. Interfejsy i komunikacja, przerwania. Wieloprogramowość, wieloprocesorowość i inne architektury alternatywne, sieci komputerowe. Elementy programowania w asemblerze.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
FORMA ZAJĘĆ:
Wykład tradycyjny wspomagany metodami audiowizualnymi
WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMOCY DYDAKTYCZNYCH:
Tablica, rzutnik multimedialny, komputer
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA:
Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
Notatki z wykładu
L. Null, J. Labur, Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych, Helion, 2005
S. Gryś, Arytmetyka komputerów, PWN, 2007
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
J. Biernat, Arytmetyka komputerów, PWN, 1996
W. Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego, WNT, 2004
INNE POMOCE DYDAKTYCZNE:
Internet