Programowanie obiektowe (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:11300-XXXX-WYK0102
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obowiązkowe » Programowanie obiektowe*
Kierunek studiów: Matematyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie z metodologią i techniką programowania obiektowego.
C2. Poszerzenie znajomości języka C++ .
Wymagania wstępne
Znajomość podstaw języka C++.
Przedmioty wprowadzające: wstęp do informatyki, podstawy algorytmiki i programowania
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1. Umie przedstawić podstawowe pojęcia programowania obiektowego (INF: K_W01, K_W06 , MAT: K_W08)
W2. Analizować pliki źródłowe aplikacji obiektowych:(INF: K_W03, K_W06;MAT:K_W08)
UMIEJĘTNOŚCI
U1. stosować zasady definiowania klas, tworzenia obiektów i modelować wybrane zagadnienia w sposób obiektowy: (INF: K_U06,K_U08, K_U11, MAT: K_U29)
U2. napisać prostą aplikację w obiektowym języku programowania: (INF: K_U07,K_U08,K_U10, K_U11,K_U12 MAT: K_U27)
U3. stosować dziedziczenie i polimorfizm oraz przeciążać operatory (INF: K_U10,K_U11 MAT: K_U29)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1. student potrafi pracować indywidualnie oraz z innymi osobami nad wybranym problemem (INF: K_K01,K_K04,K_K07 MAT: K_K01, K_K03)
Metody dydaktyczne
Wykład: wykład tradycyjny
Ćwiczenia: dyskusja, indywidualna praca ze studentem, metody dialogowe i problemowe, praca w grupie, zadania domowe
Treści programowe przedmiotu
Klasy. Pola i metody. Dostęp do składowych klasy.
Deklarowanie obiektów klasy, konstruktory, destruktor.
Wskaźniki i obiekty dynamiczne. Wskaźnik this.
Obsługa błędów za pomocą wyjątków.
Mechanizm zaprzyjaźniania.
Przeciążanie operatorów.
Dziedziczenie.
Kolejność wywoływania konstruktorów i destruktorów.
Polimorfizm i metody wirtualne.
Dziedziczenie wielokrotne i wirtualne.
Klasy abstrakcyjne.
Pola i metody statyczne.
Strumieniowe operacje wejścia wyjścia.
Pliki.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie ćwiczeń – 3 sprawdziany pisemne na 5., 9. i 13. ćwiczeniach, obowiązkowe prace domowe, aktywność na zajęciach. Sprawdzian pisemny może być przesunięty na inny termin po uzgodnieniu ze studentami.
Wykład: Egzamin pisemny i ustny dla osób, które zaliczyły ćwiczenia.
Kryteria oceny
poniżej 50% – ocean niedostateczna
Szczegółowe zasady oceniania są podawane studentom z każdą edycją przedmiotu.

W1 - egzamin, kolokwium, test, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, praca domowa
W2 - egzamin, kolokwium, test, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, praca domowa
U1 - egzamin, kolokwium, test, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, praca domowa
U2 - egzamin, kolokwium, test, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, praca domowa
U3 - egzamin, kolokwium, test, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, praca domowa
K1 - przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, praca domowa
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS
Wykład 30
Ćwiczenia 30
Konsultacje 30
Przygotowanie do zajęć i zadania domowe 30
Studiowanie literatury 10
Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminu 20
Łączna liczba godzin 150
Liczba punktów ECTS 5
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Deitel H. M., Deitel P. J., ARKANA C++ Programowanie, Wyd. RM, Warszawa, 1998.
Graham I., Metody obiektowe w teorii i praktyce, Wyd. WNT, Warszawa, 2004.
Dale N., Weems Ch., Headington M., Programming and problem solving with C++. Jones and Bartlett Publishers, Boston, 2002.
Grębosz J., Symfonia C++ standard, Wyd. Edition 2000. Kraków, 2006.
Stroustrup B., Język C++. Wyd. WNT, Warszawa, 2002.
Literatura uzupełniająca:
Eckel B., Thinking in C++. Wyd. Helion, Warszawa, 2002.
Meyer B., Programowanie zorientowane obiektowo. Wyd. Helion, Warszawa, 2005.
Inne pomoce dydaktyczne:
Zasoby internetowe