Fizjografia (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:07200-XXXX-WYK0008
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
Poznanie celów i zasad wykonywania opracowań ekofizjograficznych. Poznanie typów krajobrazu naturalnego Polski. Przyswojenie podstawowych wiadomości o komponentach środowiska przyrodniczego. Uświadomienie związków między cechami komponentów środowiska przyrodniczego a procesami przyrodniczymi oraz formami zagospodarowania terenu. Poznanie źródeł informacji o terenie.
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
Student rozpoznaje typy krajobrazu naturalnego Polski. Charakteryzuje komponenty środowiska przyrodniczego. Objaśnia funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. Tłumaczy podstawowe związki między cechami elementów środowiska przyrodniczego, procesami przyrodniczymi a formami zagospodarowania terenu. Wskazuje źródła informacji o terenie.
Umiejętności:
Student analizuje typy krajobrazu naturalnego Polski. Ocenia stan komponentów środowiska przyrodniczego. Interpretuje zależności pomiędzy komponentami środowiska przyrodniczego. Interpretuje funkcjonowanie środowiska przyrodniczego.
Inne kompetencje (postawy):
Student ma świadomość ważności stanu środowiska przyrodniczego dla jakości życia ludzi.
Metody dydaktyczne
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć:
Wykład
Treści programowe przedmiotu
[dr Zbigniew Borkowski 2012/13]

Treści programowe:
Treść zajęć:
Fizjografia – przedmiot, cel i zakres badań. Rozwój fizjografii. Podstawy oceny warunków przyrodniczych do różnych form planowania przestrzennego. Typy krajobrazu naturalnego Polski. Budowa geologiczna i geomorfologia Polski. Minerały i skały. Procesy geodynamiczne. Właściwości fizykochemiczne gruntów. Wody powierzchniowe i podziemne Polski. Cykl hydrologiczny, bilans wodny. Migracja wybranych pierwiastków. Zjawiska hydrologiczne. Czynniki klimatu. Elementy klimatu. Procesy klimatotwórcze. Klimat akustyczny. Mezoklimaty, topoklimaty i mikroklimaty. Klimat Polski. Krajobrazy roślinne Polski. Funkcjonowanie przyrodnicze krajobrazu. Związki między cechami elementów środowiska przyrodniczego a procesami i zjawiskami przyrodniczymi oraz formami zagospodarowania terenu. Źródła informacji o terenie – mapa zasadnicza, mapy topograficzne, mapy tematyczne, zdjęcia lotnicze i obrazy satelitarne, atlasy, roczniki, monografie. Systemy informacji przyrodniczych i ich wykorzystanie. Uwarunkowania przyrodnicze i decyzje projektowe.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny (100%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Bartkowski T., 1986, Zastosowania geografii fizycznej, PWN, Warszawa.
Kistowski M., 2003, Procedura sporządzania opracowań ekofizjograficznych w świetle najnowszych uregulowań prawnych, [w:] Ochrona przyrody na obszarach rolnych, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Kraków – Oświęcim, 14-33.
Krzymowska-Kostrowicka A., 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Liszewski S. (red), 2008, Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Richling A. (red.), 2007, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Różycka W., 1965, Zarys fizjografii urbanistycznej, Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa.
Szponar A., 2003, Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Literatura uzupełniająca:
Mizerski W., Orłowski S., 2005, Geologia historyczna dla geografów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Mizerski W., 2006, Geologia dynamiczna dla geografów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Klimaszewski M., 2005, Geomorfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Migoń P., 2009, Geomorfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Woś A., 2006, Meteorologia dla geografów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Kożuchowski K., 2009, Meteorologia i klimatologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 2006, Hydrologia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Uziak S., Klimowicz Z., 2002, Elementy geografii gleb i gleboznawstwa, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Saliszczew K. A., 2003, Kartografia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Ciołkosz A., Misztalski J., Olędzki J. R., 1999, Interpretacja zdjęć lotniczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.