Geodezja (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:07600-XXXX-CWI0010
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania prostych zadań pomiarowych z zakresu typowych pomiarów geodezyjnych oraz pracy na mapie zasadniczej
Wymagania wstępne
Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
Matematyka z elementami statystyki
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
Student nazwa i zdefiniuje elementy systemu odniesień przestrzennych Polsce; w tym rodzaje i typy osnów geodezyjnych, rodzaje, skale i sposoby wykorzystania stosowanych w Polsce map; Student potrafi zdefiniować i opisać rodzajów typowych pomiarów geodezyjnych. Opisuje podstawowe metody i narzędzia służące pomiarom sytuacyjno-wysokościowym oraz wysokościowym w zakresie prostych zadań inżynierskich.
Umiejętności:
Student rozpoznaje i rozwiązuje podstawowe problemy pomiarowe i rachunkowe z zakresu geometrii na płaszczyźnie. Potrafi zmierzyć podstawowe elementy geometryczne za pomocą przyrządów geodezyjnych. Przeprowadza typowe dla geodezji operacje obliczeniowe z zakresu geometrii analitycznej na płaszczyźnie. Student dokonuje interpretacji treści wielkoskalowej mapy gospodarczej (mapy zasadniczej) oraz interpretacji ukształtowania terenu w oparciu o treść rysunku warstwicowego. Wykonuje prosty rysunek mapowy na podstawie samodzielnie wykonanych pomiarów terenowych.
Inne kompetencje (postawy):
Opanowanie podstaw orientacji w terenie; wykazywanie aktywnej postawy w opanowywaniu obsługi urządzeń technicznych.
Metody dydaktyczne
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć:
Metody warsztatowe, metoda projektów, zespołowe projekty studenckie (w ramach zajęć terenowych)
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Ćwiczenia: trzy zestawy urządzeń pomiarowych (teodolit lub tachimetr, niwelator wraz z osprzętem: statywy, tyczki i lustra pomiarowe, łaty niwelacyjne, stojaki do statywów)
mapa sytuacyjno-wysokościowa 20 arkuszy
Treści programowe przedmiotu
[inż. Urszula Kominek - 2012/13]
Treści programowe:
Treść zajęć:
Mapa. Skala. Podziałka. Układy współrzędnych na mapach. Układy pomiarowe u. biegunowy i u. ortogonalny, Podstawowe obliczenia geodezyjne. Budowa i obsługa podstawowych przyrządów pomiarowych: teodolit, niwelator, tachimetr. Pomiary liniowe i kątowe. Niwelacja geometryczna. Podstawowe konstrukcje pomiarowe Metody pomiaru szczegółów. Wykonanie mapy wysokościowej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Ocena zadań projektowych (40%), ocena wykonanych pomiarów (obserwacja wykonawstwa)-60%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Kosiński W.2007. Geodezja. Wydawnictwo Naukowe PWN
Literatura uzupełniająca:
Przewłocki S. 1997. Geodezja dla inżynierii środowiska. PWN,
Wójcik M., Wyczałek I. 1997. Geodezja. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej,
Inne pomoce dydaktyczne:
Teodolit, niwelator, tachimetr, mapa sytuacyjno-wysokościowa