Rysunek odręczny (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:03300-XXXX-CWI0036
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
Zapoznanie i praktyczne wyćwiczenie umiejętności związanych z przedstawieniami rysunkowymi. Obejmuje przede wszystkim naukę wnikliwej obserwacji i analizy zjawisk oraz wykonywanie prac w różnych formatach i technikach.
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
Student definiuje zasady rysunku perspektywicznego. Identyfikuje i odtwarza zapamiętane informacje w odręcznym rysunku perspektywicznym i poznanych technikach plastycznych.
Umiejętności:
Student przygotowuje i wykonuje rysunki z natury, projektowe, wizualizacje, szkice poglądowe, rysunki koncepcyjne itp. Student potrafi wykorzystać techniki rysunkowe dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o obiektach, wnętrzach i krajobrazie.
Inne kompetencje (postawy):
Układ zajęć i tematów sprzyja rozwijaniu wyobraźni oraz twórczej postawy studentów.
Metody dydaktyczne
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć:
Praktyczne ćwiczenia – rysunki sztalugowe w pracowni, szkice, prace domowe, korekty. Zajęcia warsztatowe wspierane prezentacją multimedialną.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Pracownia rysunku odręcznego, sztalugi, komputer, rzutnik multimedialny, aparat fotograficzny
Treści programowe przedmiotu
[mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska - 2012/13]

Treści programowe:
Treść zajęć:
Wprowadzenie do rysunku odręcznego. Kompozycja. Podstawy oraz rodzaje perspektywy. Kreska, światłocień, kontrast, walor. materia, faktura, kształt. Studium postaci. Martwa natura. Szkice roślin i zwierząt. Kolor – technika: węgiel, pastel, akwarela. Wnętrze w architekturze. Studium pejzażu. Szkic perspektywiczny. Szkic pejzażowy. Szkic inwentaryzacyjny. Rysunek z wyobraźni.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Wykonanie na ocenę pozytywną i oddanie wszystkich prac zadanych w semestrze (70 %), aktywna i zaangażowana postawa studenta (20 %), obecność na zajęciach (10 %).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu, praca zbiorowa, wyd. SGGW Warszawa 1996
Podstawy rysunku architektonicznego, Franzblau, Gałek, Uruszczak, wyd. Antropos, Kraków 2008-2009
Hobby, które może być sztuką - Rysowanie - Stan Smith, wyd. Świat Książki 2000
Jak rysować - Jose M.Parramon, wyd. Ossolineum 1993
Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie - H&J Samujłło, wyd. Arkady 1977
Zawodowy rysunek - L.Wojciechowski, wyd. WSiP SA Warszawa 1999
Jak rysować w perspektywie - J.M.Parramon, wyd. Galaktyka, Łódź 2000
Perspektywa i kompozycja - wyd. Galaktyka, Łódź 2000
Perspektywa i aksonometria - Reiner Thomae, wyd. Arkady 1998
Uwagi o rysowaniu wnętrz krajobrazowych - Piotr Patoczka, wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 1996
Światło i cień - J.M.Parramon, wyd. Galaktyka, Łódź 2001
Jak malować - J.M.Parramon, wyd.Ossolineum 1993
Jak powstaje kolor - J.M.Parramon, wyd. Galaktyka, Łódź 1988
Jak rysować postacie - J.M.Parramon, wyd. Galaktyka, Łódź 1996
Jak rysować kredkami - J.M.Parramon, wyd. Galaktyka, Łódź 1995
Literatura uzupełniająca:

Inne pomoce dydaktyczne:
Materiały rysunkowe, malarskie, sztalugi, prezentacja multimedialna.