Historia sztuki ogrodowej (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:03300-XXXX-CWI0012
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
Celem zajęć jest zapoznanie studenta ze szczegółowymi cechami ogrodów od starożytność po współczesność. Przedstawienie ich najważniejszych elementów kompozycyjnych i przestrzennych. Ukazanie ich różnorodności estetycznej i funkcjonalnej.
Wymagania wstępne
Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
Historia sztuki (znajomość poszczególnych epok stylowych i podstawowych cech reprezentujących określony styl),
Zasady projektowania krajobrazu (znajomość elementarnych reguł kompozycyjnych i najważniejszych definicji związanych z projektowaniem przestrzeni ogrodowych i krajobrazowych)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
Student ma podstawową wiedzę z historii sztuki ogrodowej. Zna jej właściwą terminologię, teorie i główne kierunki rozwoju. Potrafi scharakteryzować poszczególne ogrody od starożytności po współczesność. Klasyfikuje je i różnicuje pod względem stylu. Wymienia oraz rysuje najważniejsze elementy przestrzenne i kompozycyjne historycznych założeń ogrodowych. Objaśnia istniejące plany ogrodów. Odtwarza ich wygląd na podstawie dostępne zachowanych reliefów, malowideł, miniatur, rycin i fotografii. Opisuje funkcję i związki ogrodów z architekturą oraz otwartym krajobrazem. Zna rośliny stosowane w ogrodach w poszczególnych epokach stylowych.
Umiejętności:
Student potrafi ocenić styl danego ogrodu oraz nakreślić jego podstawowe elementy. Posługuje się pojęciami właściwymi dla historii sztuki ogrodowej. Analizuje plany historycznych ogrodów i na ich podstawie formułuje własne opinie. Na ich bazie wykonuje proste rysunki elementów przestrzennych oraz schematy układów kompozycyjnych. Potrafi wyszukać potrzebne informacje z zachowanych materiałów ikonograficznych. Przeprowadza proste analizy historycznych powiązań widokowych i kompozycyjnych. Dobiera właściwe gatunki roślin do określonych ogrodów.
Inne kompetencje (postawy):
Student ma świadomość znaczenia historycznych ogrodów w projektowaniu współczesnych obiektów architektury krajobrazu.
Metody dydaktyczne
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć:
Ćwiczenia z prezentacją multimedialną, praca w grupach, dyskusja
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Komputer, rzutnik multimedialny, magnetowid, telewizor
Treści programowe przedmiotu
[Dr inż. Piotr Kulesza - 2012/13]
Treści programowe:
Treść zajęć:
Charakterystyka rozwoju sztuki ogrodowej od starożytności po współczesność. Prezentacja szczegółowych cech ogrodów starożytnego Egiptu, Mezopotamii, Asyrii, Persji, Grecji, Rzymu, Bizancjum Średniowiecza, Renesansu, Baroku oraz założeń XIX i XX wieku. Omówienie cech ogrodów islamskich, chińskich, japońskich, i koreańskich. Rysowanie elementów przestrzennych ogrodów z różnych epok stylowych. Analizowanie ich układów kompozycyjnych oraz zachowanych przekazów ikonograficznych. Porównywanie cech ogrodów kompozycji geometrycznej, swobodnej i złożonej. Tworzenie tabel z roślinami uprawianymi w ogrodach z kolejnych epok historycznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Kolokwia (60%), rysunki (25%), dyskusja na zajęciach (15%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1.Bogdanowski J.2000 Polskie Ogrody Ozdobne. Wyd. Arkady, Warszawa, 341p.
2.Charageat M.1978. Sztuka ogrodów. Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 233p.
3.Ciołek G. 1978. Ogrody polskie. Wyd. Arkady, Warszawa, 295p.
4.Hobhouse P. 2005. Historia ogrodów. Wyd. Arkady, Warszawa, 468p.
5.Majdecki L. 1981. Historia ogrodów. Przemiany formy i konserwacja. Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa, 928p.
6.Majdecki L. 2008. Historia ogrodów. T 1, 2. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
7.Różańska A., Krogulec T., Rylke J. 2002. Ogrody historia architektury i sztuki ogrodowej. Wyd. SGGW, Warszawa, 212p.
Literatura uzupełniająca:
Opracowania:
1.Baumann R.1991. Domy w Zieleni. Wyd. Arkady, Warszawa, 430p.
2.Bogdanowski J. 1990.Style, kompozycja i rewaloryzacja w polskiej sztuce ogrodowej. Pomoc dydaktyczna. Politechnika Krakowska, Kraków, 24p.
3.Ciołek G. 1955. Zarys historii i kompozycji ogrodowej w Polsce. Państwowe Wyd. Naukowe PWN, Lodź, Warszawa, 156p.
4.Conran T., Pearson D. 2000. Nowoczesne ogrody. Wyd. Arkady, Warszawa, 272p.
5.Cudowna Kraina Cathay Chińska architektura ogrodowa. Katalog z Wystawy z Muzeum Sztuk Użytkowych, Poznań, 84p
6.Gawryszewska J. B. 2006. Historia i struktura ogrodu rodzinnego, Wyd. SGGW, Warszawa, 140p.
7.Hennebo D., Hoffman A. 1962 Geschichte der Deutschen Gartenkunst. Gärten des Mittelalters, t. 1, Broschek Verlag, Hamburg 196p.
8.Harvey J. 1982. Mediaeval Gardens, B. T. Batsford Ltd, London, 147p.
9.Kobielus S. 1997. Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 228p.
10.Kobielus S. 2006. Florarium christianum. Symbolika roślin – chrześcijańska starożytność i średniowiecze, TYNIEC Wyd. Benedyktynów, Kraków, 270p.
11.Kozakiewicz S.1969. Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa, 395p.
12.Ogród: forma, symbol, marzenie: 18grudnia 1998 – 28 lutego 1999 Szafrańska M. (red),. Zamek królewski „ Arx Regia”, Warszawa. 479p.
13.Przybylski R. 1978. Ogrody romantyków. Wyd. Literackie, Kraków, 403p.
14.Siewniak M., Mitkowska A. 1998. Tezaurus Sztuki Ogrodowej. Oficyna Wyd. Rytm, Warszawa, 350p.
15.Stępniewska-Janowska, B. 1993. Kompozycja zieleni. Cz. 1, Starożytność. Politechnika Wrocławska, Wrocław 238p.
16.Stępniewska-Janowska, B. 1993. Kompozycja zieleni. Cz. 2, Średniowiecze. Politechnika Wrocławska, Wrocław, 304p.
17.Szafrańska M. 1998. Ogród renesansowy. Antologia tekstów. „Arx Regia” Ośrodek wydawniczy Zamku Królewskiego, Warszawa, 377p.
18.Wallis M. 1984. Secesja. Wyd. Arkady, Warszawa, 252p.
19.Wolski J. 1986. Atlas Historyczny Świata. Państwowe Przedsiębiorstwo Wyd. Kartograficznych, Warszawa–Wrocław, 156p.
20.Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i uzytkowanie społeczne. Rylke J., Kaczyńska M., Sikora D. (red.). 2008. Wyd. SGGW, Warszaw, 254.
Źródła:
1.Czartoryska I. 1805. Myśli Różne o Sposobie Zakładania Ogrodów.Wrocław, 56p.
2.Dezallier d’Argenville. 1760. La Theorie et Pratique du Jardinage, Paris.
3.Giżycki F. K. 1827. O przyozdobieniu siedlisk wieyskich. Rzecz zastosowana do Polski. Warszawa, 206p.
4.Gloger Z. 1907. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce. Warszawa, I, 383p.
5.Jankowski E. 1900. Ogród przy dworze wiejskim, Warszawa, 273p.
6.Jankowski E. 1914. Małe Ogródki. Warszawa, 216p.
7.Jankowski E. 1917. Ogród przy chacie. Warszawa, 72p.
8.Jankowski E. 1923. Dzieje ogrodnictwa w Polsce z zarysie. Warszawa, 212p.
9.Jankowski E. 1938. Dzieje ogrodnictwa do końca XVIII. Kraków, I, 279p.
10.Morawińska A. 1977. Augusta Fryderyka Moszyńskiego rozprawa o ogrodnictwie angielskim 1774. Wyd. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, 165p.
Inne pomoce dydaktyczne:
Prezentacja multimedialna, filmy VHS i DVD