Historia sztuki ogrodowej (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:03300-XXXX-WYK0012
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obowiązkowe » Historia sztuki ogrodowej
Cele przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
Celem zajęć jest zapoznanie studenta z historią sztuki ogrodowej od starożytności po czasy współczesne. Przedstawienie w ujęciu chronologicznym rozwoju kompozycji ogrodowych w poszczególnych epokach historycznych. Ukazanie wpływu sztuki, kultury, religii, prądów filozoficznych i warunków naturalnych na kształtowanie założeń ogrodowych w przeszłości. Określenie roli historii sztuki we współczesnej architekturze krajobrazu.
Wymagania wstępne
Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
Historia sztuki (znajomość chronologicznego rozwoju stylów w sztuce i kierunków artystycznych)
Zasady projektowania krajobrazu (znajomość elementarnych reguł kompozycyjnych i najważniejszych definicji związanych z projektowaniem przestrzeni ogrodowych i krajobrazowych)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
Student potrafi przedstawić chronologiczny rozwój ogrodów poczynając od założeń starożytnych przez średniowieczne i nowożytne aż do współczesnych. Podaje przykłady historycznych ogrodów w Polsce i na Świecie. Wskazuje zagranicznych i polskich twórców oraz ich realizacje. Potrafi wytłumaczyć wpływ ogrodów Bliskiego i Dalekiego Wschodu na kształtowanie europejskiej sztuki ogrodowej. Wymienia przykłady ogrodów z kolejnych epok stylowych. Opisuje uwarunkowania ideowe, kulturowe, religijne i społeczne wpływające na rozwój ogrodów w przeszłości. Zna miejsce historii sztuki ogrodowej w sztuce i w architekturze krajobrazu. Wskazuje znaczenie znajomości historycznych ogrodów w pracy współczesnego architekta krajobrazu.
Umiejętności:
Student potrafi zaprezentować rozwój sztuki ogrodowej od starożytności po współczesność. Formułuje główne rodzaje kompozycji ogrodowej i potrafi je przeanalizować. Posiada umiejętność merytorycznego uzasadnienia przyczyn powstawania określonych kompozycji ogrodowych. Łączy cechy stylowe ogrodów z kierunkami artystycznymi charakterystycznymi dla określonej epoki historycznej. Umie ocenić uwarunkowania przyrodnicze, ideologiczne i estetyczne wybranych założeń ogrodowych.
Inne kompetencje (postawy):
Student ma świadomość znaczenia historii sztuki ogrodowej w pracy zawodowej architekta krajobrazu jako niewyczerpanego źródła inspiracji. Jest wrażliwy na wartość kulturową, historyczną i poznawczą dawnych kompozycji ogrodowych.
Metody dydaktyczne
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć:
Wykład z prezentacją multimedialną
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Komputer, rzutnik multimedialny, magnetowid, telewizor
Treści programowe przedmiotu
[dr inż. Piotr Kulesza - 2012/13]
Treści programowe:
Treść zajęć:
Charakterystyka rozwoju sztuki ogrodowej od starożytności po współczesność. Omówienie kierunków w sztuce i idei społeczno-politycznych wpływających na kształtowanie założeń ogrodowych. Analiza sztuki ogrodowej Bliskiego i Dalekiego Wschodu i jej oddziaływania na kształtowanie założeń europejskich. Prezentacja światowych, europejskich i polskich przykładów ogrodów dla poszczególnych stylów i okresów historycznych. Charakterystyka wybranych twórców i określenie ich wpływu na kształtowanie ogrodów w przeszłości i współcześnie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny (90%), obecność (10%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1.Bogdanowski J.2000 Polskie Ogrody Ozdobne. Wyd. Arkady, Warszawa
2.Charageat M.1978. Sztuka ogrodów. Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa
3.Ciołek G. 1978. Ogrody polskie. Wyd. Arkady, Warszawa
4.Hobhouse P. 2005. Historia ogrodów. Wyd. Arkady, Warszawa
5.Majdecki L. 1981. Historia ogrodów. Przemiany formy i konserwacja. Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa
6.Majdecki L. 2008. Historia ogrodów. T 1, 2. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
7.Różańska A., Krogulec T., Rylke J. 2002. Ogrody historia architektury i sztuki ogrodowej. Wyd. SGGW, Warszawa
Literatura uzupełniająca:
Opracowania:
1.Baumann R.1991. Domy w Zieleni. Wyd. Arkady, Warszawa
2.Bogdanowski J. 1990.Style, kompozycja i rewaloryzacja w polskiej sztuce ogrodowej. Pomoc dydaktyczna. Politechnika Krakowska, Kraków
3.Ciołek G. 1955. Zarys historii i kompozycji ogrodowej w Polsce. Państwowe Wyd. Naukowe PWN, Lodź, Warszawa, 156p.
4.Conran T., Pearson D. 2000. Nowoczesne ogrody. Wyd. Arkady, Warszawa
5.Cudowna Kraina Cathay Chińska architektura ogrodowa. Katalog z Wystawy z Muzeum Sztuk Użytkowych, Poznań
6.Gawryszewska J. B. 2006. Historia i struktura ogrodu rodzinnego, Wyd. SGGW, Warszawa
7.Hennebo D., Hoffman A. 1962 Geschichte der Deutschen Gartenkunst. Gärten des Mittelalters, t. 1, Broschek Verlag, Hamburg
8.Harvey J. 1982. Mediaeval Gardens, B. T. Batsford Ltd, London
9.Kobielus S. 1997. Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa
10.Kobielus S. 2006. Florarium christianum. Symbolika roślin – chrześcijańska starożytność i średniowiecze, TYNIEC Wyd. Benedyktynów, Kraków
11.Kozakiewicz S.1969. Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa
12.Ogród: forma, symbol, marzenie: 18grudnia 1998 – 28 lutego 1999 Szafrańska M. (red),. Zamek królewski „ Arx Regia”, Warszawa
13.Przybylski R. 1978. Ogrody romantyków. Wyd. Literackie, Kraków
14.Siewniak M., Mitkowska A. 1998. Tezaurus Sztuki Ogrodowej. Oficyna Wyd. Rytm, Warszawa
15.Stępniewska-Janowska, B. 1993. Kompozycja zieleni. Cz. 1, Starożytność. Politechnika Wrocławska, Wrocław
16.Stępniewska-Janowska, B. 1993. Kompozycja zieleni. Cz. 2, Średniowiecze. Politechnika Wrocławska, Wrocław
17.Szafrańska M. 1998. Ogród renesansowy. Antologia tekstów. „Arx Regia” Ośrodek wydawniczy Zamku Królewskiego, Warszawa
18.Wallis M. 1984. Secesja. Wyd. Arkady, Warszawa
19.Wolski J. 1986. Atlas Historyczny Świata. Państwowe Przedsiębiorstwo Wyd. Kartograficznych, Warszawa–Wrocław
20.Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i uzytkowanie społeczne. Rylke J., Kaczyńska M., Sikora D. (red.). 2008. Wyd. SGGW, Warszaw
Źródła:
1.Czartoryska I. 1805. Myśli Różne o Sposobie Zakładania Ogrodów.Wrocław
2.Dezallier d’Argenville. 1760. La Theorie et Pratique du Jardinage, Paris
3.Giżycki F. K. 1827. O przyozdobieniu siedlisk wieyskich. Rzecz zastosowana do Polski. Warszawa
4.Gloger Z. 1907. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce. Warszawa
5.Jankowski E. 1900. Ogród przy dworze wiejskim, Warszawa
6.Jankowski E. 1914. Małe Ogródki. Warszawa
7.Jankowski E. 1917. Ogród przy chacie. Warszawa
8.Jankowski E. 1923. Dzieje ogrodnictwa w Polsce z zarysie. Warszawa
9.Jankowski E. 1938. Dzieje ogrodnictwa do końca XVIII. Kraków
10.Morawińska A. 1977. Augusta Fryderyka Moszyńskiego rozprawa o ogrodnictwie angielskim 1774. Wyd. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław
Inne pomoce dydaktyczne:
Prezentacja multimedialna, filmy VHS i DVD