Wstęp do informatyki (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:11300-XXXX-WYK0086
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obowiązkowe » Wstęp do informatyki
Cele przedmiotu
C1 - Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi pojęciami i podstawową me-todologią programowania.
Wymagania wstępne
W1 - Podstawowe umiejętności komputerowe. Umiejętność wyszukiwania informacji w In-ternecie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - Studenci znają algorytmy konwersji liczb. (Mat: K_W03, Inf: K_W03, K_W06)
W2 – Studencie wiedzą, w jaki sposób skonstruować diagram blokowe dla danych proble-mów. (Mat: K_W03, KW_08, Inf: K_W03, K_W06)
W3 – Studenci znają składnię C++. (Mat: K_W08, K_W09, Inf: K_W03, K_W06)
W4 - Studenci określają konstrukcje programistyczne, w tym różne algorytmy. Analizują dany problem i planują optymalne rozwiązanie. Potrafią argumentować wybór rozwiązania. Testują rozwiązanie i wykluczają możliwe błędy w rozumowaniu. (Mat: K_W08, K_W09, Inf: K_W03, K_W06)
UMIEJĘTNOŚCI
U1 - Studenci potrafią zastosować w praktyce zagadnienia poruszone na wykładzie. (Mat: K_U26, K_U27, Inf: K_U02, K_U04)
U2 - Potrafią wykonywać konwersje pomiędzy różnymi systemami liczbowymi. (Mat: K_U25, Inf: K_U06)
U3 – Potrafią zbudować schemat blokowy i przeanalizować go. (Mat: K_U25, K_U26, Inf: K_U08, K_U09)
U4 - Potrafią napisać program dla danego problemu, skompilować i poprawić błędy. Potrafią korzystać ze zmiennych różnych typów, instrukcji warunkowych, pętli i tablic. Potrafią na-prawić program, znajdując bardziej optymalne rozwiązanie. Potrafią znaleźć zastosowanie typowych rozwiązań w nietypowych sytuacjach. (Mat: K_U26, K_U27, Inf: K_U03, K_U07, K_U04, K_U08, K_U09)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 – Studenci są w stanie rozpocząć dyskusję na temat podstawowych problemów programi-stycznych. (Mat: K_K05, Inf: K_K01)
K2 - Studenci potrafią wyrazić swoje punkty widzenia i sformułować rozwiązanie danego problemu. Są otwarci na nowe rozwiązania. Dbają o czytelność aplikacji. (Mat: K_K05, K_K07, Inf: K_K01, K_K03, K_K04)
K3 – Potrafią rozwiązywać problem pracując indywidualnie i w grupach. (Mat: K_K03, Inf: K_K03, K_K04)
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny, wykład z prezentacją multimedialną.
Ćwiczenia praktyczne w laboratoriach komputerowych (wyposażonych w komputery). Dys-kusja prowadzona przez prowadzącego. Studenci pracują indywidualnie, rozwiązując proble-my wyznaczone przez prowadzącego.
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie.
2. Podstawowe definicje.
3. Systemy liczbowe (binarne, ósemkowe, dziesiętne, szesnastkowe).
4. Schematy blokowe.
5. Proste typy danych.
6. Podstawowe operacje wejścia / wyjścia
7. Instrukcja warunkowa.
8. Pętle do, while i for.
9. Instrukcja switch.
10. Tablice i operacje na tablicach.
11. Typ enum.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie wyników dwóch kolokwiów (50% punktów). Szczegółowe zasady oceny są podawane studentom z każdą edycją kursu.
Wykład (dla osób, które zaliczyły ćwiczenia): egzamin pisemny. Szczegółowe zasady oceniania są podawane studentom z każdą edycją przedmiotu.

W1 - egzamin, przygotowanie do zajęć
W2 - egzamin, przygotowanie do zajęć
W3 - egzamin, przygotowanie do zajęć
W4 - egzamin, przygotowanie do zajęć
U1 - kolokwium, przygotowanie do zajęć
U2 - kolokwium, przygotowanie do zajęć
U3 - kolokwium, przygotowanie do zajęć
U4 - kolokwium, przygotowanie do zajęć
K1 - praca i aktywność na zajęciach
K2 - praca i aktywność na zajęciach
K3 - praca i aktywność na zajęciach

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS
Godziny realizowane w ramach programu studiów
Wykład 30
Ćwiczenia Mat: 15, Inf: 30
Konsultacje 90
Przygotowanie do zajęć 15
Studiowanie literatury 10
Przygotowanie do kolokwiów 10
Przygotowanie do egzaminu 10
Łączna liczba godzin Mat: 180, Inf: 195
Łączna liczba punktów ECTS dla modułu 6
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
D. Harel, Rzecz o istocie informatyki, WNT, Warszawa 2007.
J. Grębosz, Symfonia C++. Programowanie w języku C++ zorientowane obiektowo, Edition 2000, Kraków 2006.
S. B. Lippman, J. Lajoie, Podstawy języka C++, WNT, Warszawa 2003.
B. Stroustrup, Język C++, WNT, Warszawa 2004.
N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa 2004.
S.Prata, Język C++. Szkoła programowania, Helion, 2013
Literatura uzupełniająca
N. Dale, Ch. Weems, M. Headington, Programming in C++, 2nd ed., Jones and Bartlett Publishers, Sudbury 2000.
N. Dale, Ch. Weems, M. Headington, Programming and Problem Solving with C++, 2nd ed., Jones and Bartlett Publishers, Sudbury 1999.
B. Eckel, Thinking in C++, Helion, Gliwice 2002.
D. Vandevoorde, Język C++. Ćwiczenia i rozwiązania, WNT, Warszawa 2003.
C. L. Torondo, B. P. Leung, Podstawy języka C++. Ćwiczenia i rozwiązania, WNT, Warszawa 2003.