Historia administracji (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10600-XXXX-02SEM0006
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
· Indywidualna praca nad przygotowaniem pracy magisterskiej oraz etapowe przedstawianie jej efektów.
· Możliwość pisania pracy magisterskiej z prawa porównawczego (instytucje prawa polskiego na tle prawa brytyjskiego i amerykańskiego).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
-· A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2004;
· K. Graczyk, Metodologia i metodyka prawa kanonicznego, Lublin 1999.