Czytanie partytur (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04CWI0007
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Przedmiot pomocniczy do zajęć z dyrygentury. Nauka czytania nut w kluczach: sopranowym, altowym i tenorowym. Czytanie partytur chóralnych a`capella (4 i więcej głosów) oraz partytur utworów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych. Uczestnik winien czytać i realizować utwory na instrumencie klawiszowym, jak również posiąść umiejętność weryfikowania wykonania z partyturą oraz sporządzania wyciągów fortepianowych niektórych utworów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
Czytanie i realizacja partytur utworów wokalnych dwu, trzy i czterogłosowych. Czytanie i realizacja chorałów w starych kluczach. Czytanie i weryfikacja wykonań chóralnych z zapisem partyturowym.Tworzenie wyciągów fortepianowych.Basso continuo. Utwory wokalno-instrumentalne: weryfikacja zapisu z wykonaniem, realizacja wybranych fragmentów na instrumencie klawiszowym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć - zajęcia praktyczne: Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: fortepian (pianino), sprzęt audiowizualny.
Forma i warunki zaliczenia: Aktywność w czasie zajęć - 90%, zaliczenie ustne - 10%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Bach J.S., Chorały w starych kluczach.Wybrane partytury różnych kompozytorów.