Prawodawstwo muzyki liturgicznej (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04WYK0057
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu.

Cel zajęć:
1) Zapoznanie słuchaczy z głównymi dokumentami Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski dotyczącymi muzyki liturgicznej.
2) Poznanie funkcji poszczególnych gatunków muzyki liturgicznej.
3) Zapoznanie się z zasadami doboru śpiewów liturgicznych.

Zamierzone efekty:

Wiedza:Student powinien definiować, porównać i rozróżniać muzykę religijną, kościelną, sakralną i liturgiczną. Znajomość dziejów poszczególnych gatunków muzyki liturgicznej. Zapoznanie się z charakterystycznymi cechami różnych form liturgii mszalnej, liturgii godzin i liturgii sakramentów.Umiejętności:Przemyślenie logicznego układu odmiennych form sprawowanych obrzędów (msza, oficjum, sakramenty).

Umiejętność współpracy ze wszystkimi wykonawcami muzyki liturgicznej (celebrans, kantor, psałterzysta, schola liturgiczna, chór z dyrygentem, zespół instrumentalny z dyrygentem i oraganista). Prezentowanie i upowszechnianie muzyki liturgicznej (wydawnictwa nutowe, nagrania audio i video).Weryfikacja posiadanej wiedzy w połączeniu z praktyką muzyczno-liturgiczną.

Inne kompetencje: Wrażliwość na piękno obrzędów.Dbałość o prawidłowy przebieg liturgii.Postępowanie zgodne z dokumentami Kościoła.Wyrażanie adekwatnych opinii na temat sprawowania liturgii (udział w dyskusjach, przygotowanie prelekcji itp.).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe.
Treść zajęć: Dokumenty Kościoła dotyczące muzyki liturgicznej. Natura muzyki poszczególnych elementów liturgii (ordinarium i proprium missae, dialogi i aklamacje, doksologie). Rola poszczególnych wykonawców muzyki liturgicznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:

Forma zajęć: wykład z prezentacją multimedialną i dyskusją nad podejmowanymi zagadnieniami.Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: rzutnik multimedialny, nagłośnienie o jakości adekwatnej do prezentacji muzyki, dostęp do internetu.

Warunki zaliczenia: Egzamin. Procentowy udział w ocenie końcowej: udział w dyskusji 20%, egzamin ustny 80%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: Konstytucja Soboru Watykańskiego II Sacrosanctum concilium (1963), Instrukcja Kongregacji ds. obrzędów Musicam sacram (1967), Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej (1979), Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego (2002), Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania OWMR (2005), Kongregacja Kultu Bożego List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych (1988); Kongregacja Kultu Bożego Instrukcja "Koncerty w kościołach" (1987). I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 2001.

Literatura uzupełniająca: J. Ratzinger, Duch liturgii, Poznań 2002; J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, Kraków 1999).