Literatura organowa (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04CWI0038
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
W ramach zajęć studenci zapoznają się z utworami reprezentatywnymi dla występujących w europejskiej muzyce organowej prądów stylistycznych, omawianych w ramach wykładu Literatura organowa. Oprócz tego uczą się identyfikować słuchowo formy muzyczne pisane przez kompozytorów w różnych epokach i w różnych kręgach kulturowych. Poznają charakterystyczne cechy brzmienia poszczególnych typów organów historycznych, ich pojedynczych rejestrów, a także złożonych z nich zestawów ilustrujących różnorodne praktyki rejestrowania.W ramach zajęć studenci nabywają orientację w możliwościach brzmieniowych historycznych i współczesnych instrumentów, rozumienie budowy historycznych form muzyki organowej tworzonych w różnych częściach Europy oraz umiejętność ich przyporządkowywania do poszczególnych prądów stylistycznych lub twórczości konkretnych kompozytorów. Dodatkowo uczą się rozwiązywać wybrane problemy interpretacyjne dawnej muzyki organowej na instrumentach współczesnych w sposób respektujący idee kompozytora.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
Treść zajęć: Stylistyczna różnorodność muzyki organowejNajstarsze zabytki muzyki organowejRenesans i barok:Włochy, Francja, Hiszpania, Niderlandy, Północne Niemcy, Południowe Niemcy, Środkowe Niemcy, J.S. Bach, Anglia, PolskaRomantyzm i współczesność:Niemcy, Francja, Anglia, Polska.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Zajęcia bazują na prezentacji w formie audio lub audio-video skorelowanego z treścią wykładu repertuaru i brzmienia omawianych w jego ramach instrumentów. Prezentacji towarzyszy omówienie zagadnień, na które należy zwrócić uwagę podczas słuchania, oraz dyskusja ze studentami mająca na celu wyjaśnianie wątpliwości i kontrolę prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego. Pomoce niezbędne do przeprowadzenia zajęć to: komputer, rzutnik multimedialny oraz sprzęt audio.

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie odbywa się na podstawie testu słuchowego, na który składają się fragmenty 20 kompozycji zaczerpniętych z poznawanego w danym semestrze repertuaru. Udział w ocenie końcowej - 100%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca i inne pomoce dydaktyczne:
Nagrania CD, zawierające repertuar omawiany podczas zajęć, służące jako podstawa samodzielnej pracy studentów.