Kultury muzyczne świata (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Muzykologii
Kod ECTS:03200-XXXX-0103WYK0035
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z przykładami głównie muzycznymi wybranych tradycyjnych kultur na świecie. Zamierzone efekty kształcenia to umiejętność rozpoznawania charakterystycznych cech muzycznych kultur tradycyjnych zwłaszcza spoza tzw. europejskiego kręgu kulturowego oraz otwartość na nieznane, należące do innych tradycji systemy estetyki muzycznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe
Treść zajęć: Badania muzycznych kultur na świecie w aspekcie historycznym - wprowadzenie. Kultury muzyczne wybranych krajów Azji. Kultury muzyczne wybranych regionów Afryki. Wybrane kraje Europy południowo-wschodniej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne: Forma zajęć: wykład
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: sprzęt audio, rzutnik multimedialny.
Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie ustne - 50%, aktywność w czasie zajęć - 50%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Czekanowska A. Kultury Muzyczne Azji, Kraków 1980.Czekanowska A. Kultury tradycyjne wobec współczesności. Muzyka, poezja, taniec, Warszawa 2008.Czekanowska A. Badania nad kulturą muzyczna Azji w latach ostatnich (1963-1978)."Muzyka" , vol.25/2,1980.Czekanowska A. Znaczenie autochtonicznych studiów nad muzyką afrykańską dla rozwoju teorii kultur., "Muzyka" vol.23/2, 1978.Czekanowska A. Pathways of Ethnomusicology, Warszawa 2000.