Historia administracji (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10601-XXXX-02WYK0006
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Historia administracji
Cele przedmiotu
C1 - przedstawienie procesu kształtowania się administracji lokalnej w systemie prawa kontynentalnego;
C2 - zaprezentowanie ewolucji administracji publicznej w systemie prawa precedensowego;
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Student:
a) w zakresie wiedzy:
- zna terminologię używaną w administracji na przestrzeni wieków i zna źródła historyczne, K_W01;
- posiada wiedzę dotyczącą kształtowania się zasad udziału państwa w organizacjach międzynarodowych, K_W15;
b) w zakresie umiejętności:
- potrafi dokonać interpretacji historycznych fenomenów istotnych dla administracji państwa, K_U01;
- posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej, K_U05.
c) w zakresie kompetencji społecznych:
- docenia znaczenie nauk historycznych dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej oraz zauważa związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego, K_K02.
Metody dydaktyczne
Metoda wykładowa uwzględniająca analizę źródeł.
Treści programowe przedmiotu
Problematyka poszczególnych wykładów obejmuje: podstawowe pojęcia; administrację w państwach starożytnych na przykładzie Izraela, Egiptu i Grecji; francuską monarchię absolutną, reformy administracji we Francji w XVIII-XIX wieku; administrację oraz sądownictwo administracyjne w Księstwie Warszawskim oraz Królestwie Polskim; ewolucję administracji centralnej i lokalnej w Anglii i Stanach Zjednoczonych w XVII-XX wieku; uwagi ogólne dotyczące administracji konfederacji i federacji państw niemieckich w XIX wieku; podstawy konstytucyjne II Rzeczypospolitej; funkcjonowanie pierwszych organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin w formie pisemnej, test jednokrotnego wyboru z punktami ujemnymi. Zaliczenie egzaminu na podstawie udzielenia przynajmniej 50% prawidłowych odpowiedzi. Punktacja ustalana w zależności od ogólnego poziomu egzaminowanych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
H. Izdebski, Historia administracji, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2001, wyd. 5.
T. Maciejewski, Historia polskiej myśli administracyjnej, Warszawa 2008.
A. Bereza, G. Smyk, W. P. Tekely, A. Wrzyszcz, Historia administracji w Polsce 1764 – 1989. Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 2006.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005.
A. Ajnenkiel, Administracja w Polsce, Warszawa 1975.
M. Kallas, Historia ustroju Polski , Warszawa 2007.
A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772 – 1918), Kraków 2001.