Nauka administracji (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10600-XXXX-02WYK0010
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 - Ogólnoadministracyjny » Nauka administracji
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Znajomość zagadnień z zakresu podstaw teorii organizacji i zarządzania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia mają na celu przedstawienie zagadnień z zakresu nauki administracji. Efektami kształcenia są umiejętności i kompetencje w zakresie: rozpoznawania modeli administracji publicznej, rozumienia koncepcji administracji publicznej i jej funkcji, rozumienia systemu organizacji administracji publicznej, rozumienia roli administracji publicznej i jej instytucji w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa, stosowania terminologii administracji publicznej, wprowadzania terminologii administracji publicznej do pozostałych nauk administracyjnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Znajomość zagadnień z zakresu wykładu i literatury przedmiotu.
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: Egzamin.
KRYTERIA ZALICZENIA: Uczestnictwo w zajęciach, końcowy wynik egzaminu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
2.J. Łukasiewicz, Zarys nauki administracji, Warszawa 2005.
3.E. Knosala, Zarys nauki administracji, Kraków 2005.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
4.Z. Leoński, Nauka administracji, Warszawa 2004.
5.H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna, Warszawa 2000.