Prawo katolickich Kościołów Wschodnich (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:10900-XXXX-0200CWI0035
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Prawo katolickich Kościołów wschodnich (* wykład)
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Zaznajomienie się z historią, liturgią, kulturą, prawem Katolickich Kościołów Wschodnich.
CEL ĆWICZEŃ:
w zakresie wiedzy: historia kodyfikacji kanonicznej dla Kościołów wschodnich; przedstawienie poszczególnych Kościołów sui iuris; pojęcie obrządku i Kościoła sui iuris; przynależność do Kościoła sui iuris i jej zmiana; ustrój hierarchiczny Kościołów wschodnich; Patriarchat i patriarcha; sakramenty w KKKW a KPK; celibat duchownych; prawo karne Kościołów wschodnich; sakrament małżeństwa w Kościołach wschodnich i prawosławiu; zwyczaje, liturgia obchody świąt w Kościołach wschodnich;
w zakresie postaw: podczas realizacji treści dotyczących prawa katolickich Kościołów na Wschodzie należy podkreślić znaczenie hierarchii, urzędów wypływających z podziału Kościołów sui iuris; różnice z Kościołem łacińskim, jak i prawosławiem, Znaczenia sakramentów w życiu wspólnot wschodnich oraz ich znaczenie w Kościele powszechnym;
w zakresie umiejętności: kształtowanie i wyrabianie umiejętności potrzebnych do analizowania informacji zdobytych oraz aktywnego uczestnictwa w dyskusjach na temat katolickich Kościołów wschodnich.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Źródła i kodyfikacje wschodniego prawa kanonicznego
Kościół sui iuris, obrzęd, ryt
Najwyższa Władza Kościoła
Patriarcha, Arcybiskup Większy, Metropolita sui iuris, Pozostałe Kościoły sui iuris, pojecie, kompetencje
Eparchia
Status prawny duchowieństwa
Status prawny wiernych świeckich
Status prawny monastyrów i instytutów życia konsekrowanego
Zarys prawa sakramentów
Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
Prawo małżeńskie
Prawo karne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: praca z tekstem, rozważanie kazusów, wykorzystanie materiałów
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: obecność, aktywność podczas ćwiczeń
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie na ocenę
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna, aktywność
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2002.
2.L. Adamowicz, Historia kodyfikacji prawa dla Wschodnich Kościołów katolickich, w: A. Dębiński, G. Górski (red.), Historia et Ius. Księga Pamiątkowa ku czci Ks. Henryka Karbownika, Lublin 1998, s. 109-119.
3.L. Adamowicz, Przynależność do Kościoła sui iuris według obowiązującego prawa kościelnego, RNP 1999.
4.V. Pospishil, Eastern Catholic Church Law, New York 1993.
5.R. Roberson, Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, Bydgoszcz 1998.
6.D. Salachas, L'iniziazione cristiana nei Codici orientale e latino, Roma 1993.
7.G. Wojciechowski, Las competencias patriarcales en el derecho canónico oriental, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
8.G. Wojciechowski, Świeccy i urzędy kościelne w aktualnym prawie wschodnim, Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej „Memoranda” 79 (2005) n. 4, s. 1116-1129.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.L. Adamowicz, Władza biskupa diecezjalnego w odniesieniu do majtku kościelnego, w: Biskup Pasterz Diecezji. Materiały z sympozjum Biskup diecezjalny a duszpasterstwo i apostolstwo wiernych, red. P. Majer, Kraków 2003, s. 121-140.
2.G. Wojciechowski, Celibat kapłański w perspektywie prawodawstwa Jana Pawła II, Prawo, Administracja, Kościół 4 (2005), n. 24-25, s. 1116-1129.
3.G. Wojciechowski, . Los derechos y deberes del patriarca en el derecho canónico oriental, Cuadernos doctorales 20 (2003-04), s. 277-344.
4.L. Adamowicz, Przynależność do Kościoła sui iuris według obowiązującego prawa kościelnego, Roczniki Nauk Prawnych 8 (1998) s. 129-146.