Eklezjologia fundamentalna (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01WYK0008
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
wykład ma na celu zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami eklezjologii fundamentalnej będącej dziś jedną z najbardziej potrzebnych dyscyplin teologicznych ze względu na wzrastającą krytykę Kościoła

Ograniczenia: żadne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe: eklezjologia fundamentalna – zagadnienia wstępne, podstawy metodologiczne, zarys dziejów; Kościół Chrystusowy – biblijne obrazy i nazwy, pojęcie, natura, koncepcje, geneza, ustrój, prymat, apostolat; Kościół Chrystusowy – problem wiarygodności, znaki wiarygodności; wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności w świetle nauczania Jana Pawła II
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
wykład konwencjonalny (tradycyjny)

Forma i warunki zaliczenia zajęć: zaliczenie w trakcie rozmowy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Problemy współczesnego Kościoła. Red. M. Rusecki. Lublin: RW KUL 1996; H. Seweryniak. Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2001; K. Kaucha. Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności europejskiej w świetle nauczania Jana Pawła II. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008