Seminarium doktoranckie z mikrostruktur społecznych i teorii socjologicznych (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Kod ECTS:14200-XXXX-05SEM0055
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodyką pisania pracy dyplomowej, nabycie umiejętności konstruowania rozpraw naukowych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Charakterystyka tematyki seminarium.
2. Struktura rozprawy doktorskiej.
3. Metodologia pisania pracy.
4. Wybór tematów rozpraw doktorskich.
5. Dobór literatury.
6. Określenie problemu badawczego. Pytania i hipotezy badawcze.
7. Opracowanie planu pracy.
8. Prezentacja poszczególnych części prac seminaryjnych.
9. Pisanie pracy.
10. Zdawanie egzaminów doktorskich.
11. Pisanie artykułów naukowych.
12. Obrona rozprawy doktorskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: Dialog, prezentacja tematyki pracy magisterskiej i jej poszczególnych części.
Forma i warunki zaliczenia zajęć: Napisanie rozprawy doktorskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
-