Seminarium doktoranckie z filozofii społecznej (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Kod ECTS:08100-XXXX-05SEM0051
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Krytyczna analiza dyskusji dotyczących problemów autorytetu w polityce, zobowiązań politycznych, odpowiedzialności i wolności, sprawiedliwości, etyki społecznej, ideologii itp. Przygotowanie do realizacji standardów badań na poziomie doktoratu takich jak kwerenda literatury, piśmiennictwo naukowe, interpretowanie danych. Doktoranci rozwijają umiejętności badawcze pozwalające im formułować tezy doktoratu oraz wzbogacić umiejętności o krytyczną analizę i wykorzystanie materiału badawczego. Dysertacja powinna być naukową prezentacją oryginalnego problemu realizowanego przez doktoranta. Szczególna uwaga poświęcona zostanie tematom dominacji i relacji między wiedzą i władzą, kategorii codzienności w teorii socjologicznej, problemowi społeczeństwa obywatelskiego jako podstawy społecznego dialogu, roli inteligencji w tworzeniu sieci społecznych, itp.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Interdyscyplinarne propozycje tematów i zagadnień badawczych.
2. Określenie zagadnień badawczych właściwych dla dysertacji doktorskiej.
3. Przegląd literatury przedmiotu związanej z zagadnieniami badawczymi.
4. Krytyczne sprawdzanie perspektyw oraz rozwój argumentacji właściwej dla wybranych zagadnień badawczych.
5. Wybór przez studenta tematu i tezy oraz przygotowanie projektu badań.
6. Umożliwienie studentom wspólnej pracy pozwalającej na dyskusje i analizy ważnych zagadnień oraz efektywnego rozwinięcia projektów badań.
7. Zrozumienie istotnych zagadnień związanych z projektem badawczym, zbieraniem danych i analizami.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: Krytyczne przeglądnie postępu pracy. Dyskusja poszczególnych fragmentów dysertacji. Przegląd i komentowanie wersji roboczych i szkiców pracy w celu ukierunkowania na końcowy rezultat.
Forma i warunki zaliczenia zajęć: Obecność i uczestnictwo.Sprawdzanie i krytyczne opiniowanie postępów pracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1996; 2. A. Jabłoński, Budowanie społeczeństwa wiedzy, Lublin 2006. 2. J. Lofland i inni, Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Warszawa 2009. 3. C. Wright Mills, Wyobraźnia socjologiczna, Warszawa 2007. Literatura dobrana indywidualnie dla potrzeb danego tematu pracy.