Filozofia Boga (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08100-XXXX-01WYK0016
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zagadnienia wstępne. Koncepcja filozofii Boga. Typologia postaw człowieka wobec Boga. Problem Boga we współczesnej filozofii. Charakterystyka epistemologiczno- metodologiczna argumentów filozofii Boga. Typologia argumentów filozofii Boga. Argumenty kosmologiczne. Argumenty antropologiczne. Rola analogii transcendentalnej i metaforycznej w poznaniu Absolutu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
S. Kowalczyk, Filozofia Boga, Lublin 1997; Z. J. Zdybicka, Drogi Afirmacji Boga, w: Wprowadzenie do filozofii, Lublin 1999, s. 397 - 460; M. A. Krąpiec, Filozofia i Bóg, w: O Bogu i o człowieku, praca zbiorowa pod redakcją bpa B. Bejze, Warszawa 1968.