Organizacja pracy tłumacza (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Kod ECTS:09900-XXXX-04KON0248
Kierunek studiów: Filologia Słowiańska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Cel zajęć: przygotowanie do stworzenia własnego warsztatu pracy, z wykorzystaniem zasobów niezbędnych do wykonywania zawodu, takich jak bazy danych, korpusy czy narzędzia komputerowe wspomagające pracę tłumacza. Zapoznanie studentów z obowiązującymi przepisami oraz aktami prawnymi regulującymi wykonywanie zawodu tłumacza.
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza – student uzyskuje informacje na temat narzędzi wspomagających jego pracę. Poznaje zasady etyki zawodowej. Otrzymuje również podstawowe informacje o zawodzie tłumacza przysięgłego, aktach prawnych, regulujących taką działalność. Poszerza swoją wiedzę na temat prawa autorskiego oraz organizacji zrzeszających środowiska tłumaczy.
Umiejętności: w trakcie zajęć student nabywa umiejętności sprawnego posługiwania się takimi narzędziami jak: programy wspomagające pracę tłumacza, wyszukiwarki, bazy terminologiczne. Potrafi samodzielnie stworzyć przykładową bazę terminologiczną. Archiwizuje dokumentację. Dysponuje umiejętnościami współpracy ze zleceniodawcą.
Inne kompetencje (postawy): student potrafi zadbać o estetykę przygotowywanych tłumaczeń
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Organizacja warsztatu pracy tłumacza. 2. Korzystanie ze słowników jedno- i wielojęzycznych, 3. Internet w pracy tłumacza (banki terminologiczne, wyszukiwarki naukowe i specjalistyczne, corpora). 4. Programy wspomagające pracę tłumacza (Trados, Wordfast, MetaTexis). 4. Archiwizowanie dokumentów. 5. Zasady współpracy tłumacza ze zleceniodawcą 6. Zasady etyki zawodowej tłumacza. 7. Tłumacz przysięgły: zasady ustanowienia, kompetencje. 8. Prawo autorskie w zawodzie tłumacza. 9. Krajowe i międzynarodowe organizacje tłumaczy. 10. Tłumacz w instytucjach Unii Europejskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zmierzonych: obecność i aktywność na zajęciach – 50%, przygotowanie referatu – 25%, przygotowanie „próby” warsztatowej pomocnej w przyszłej pracy tłumacza – 25%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: D. Kierzkowska (i in.), Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, Warszawa 2005; M. Eckstein, R. Sosnowski, Komputer w pracy tłumacza. Praktyczny poradnik, Kraków 2004; A. Mańkowska, Pakiet SDLTrados – narzędzia pomocne w pracy tłumaczy, [w:] E. Kościałowska-Okońska, L. Zieliński, Rocznik Przekładoznawczy 3/4, Toruń 2008. J. Poznański, Tłumacz w postępowaniu karnym, Warszawa 2007. Literatura uzupełniająca: K. Dziewańska, Rodzina Google w służbie tłumacza. Wyszukiwanie terminologii z pomocą Internetu., [w:] E. Kościałowska-Okońska, L. Zieliński, Rocznik Przekładoznawczy 3/4, Torun 2008; G. Dostatni, Komentarz do Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, Warszawa 2005; A. Belczyk, Poradnik tłumacza, Warszawa 2010.