Językoznawstwo (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Kod ECTS:09300-XXXX-04SEM0148
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 9
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem seminarium jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej zarówno pod względem merytorycznych jak i redakcyjnym. Seminarium poszerza wiedzę z zakresu tematów językoznawczych, przede wszystkim tych, które są przedmiotem zainteresowań studenta.
Student uczy się szukania i doboru źródeł, analizy prac językoznawczych, konstruowania planu pracy językoznawczej o różnym charakterze, przede wszystkim pracy magisterskiej, ale również artykułu, recenzji, poznaje i stosuje metody badań językoznawczych, interpretuje badania i opisuje je.
Student uczy się redakcji tekstu naukowego, w tym pracy magisterskiej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
zależne są od tematów prac magisterskich
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
aktywność w dyskusji – 25%, referat – 25%, praca magisterska - 50%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
zależna od tematów prac magisterskich