Historia zbawienia (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych
Kod ECTS:08200-XXXX-0104WYK0016
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem wykładu jest ogólne przybliżenie treści Pisma Świętego i zapoznanie studentów z istotnymi faktami historycznymi, które mają znaczenie dla interpretacji narracji biblijnej. W wykładzie kładzie się także nacisk na potrzebę większego zwrócenia uwagi na głębię teologicznych sensów ukrytych w natchnionym tekście w miejsce przesadnego historyzmu w podejściu do Biblii. Student powinien nauczyć się odkrywania aktualnego przesłania z najważ­niejszych tradycji biblijnych na podstawie szerokiej historiozbawczej perspektywy całej Biblii.
Ograniczenia: Przedmiot wprowadzający w najważniejsze nurty teologii Pisma Świętego i podstawową wiedzę historyczną z zakresu historii Izraela i początków chrześcijaństwa. Pożądana lektura historycznych ksiąg Pisma Świętego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
Wykład dotyczy ogólnych wiadomości na temat rozumienia zbawienia w Piśmie Świętym. Następnie omawiane są najważniejsze wydarzenia opisane w Starym Testamencie (stworzenie, grzech pierwszych ludzi, potop, Abraham, epopeja wyjścia, epoka sędziów, początek monarchii, państwo podzielone, niewola babilońska, epoka perska, hellenistyczna i rzymska; przedstawia się także ogólny zarys profetyzmu izraelskiego i tradycji mądrościowej) wraz z odpowiednim naświetleniem ich teologicznego znaczenia.. W drugiej części wykładu omawia się centralne wydarzenia zbawcze Nowego Testamentu, czyli wydarzenia opisane w Ewan­geliach i Dziejach Apostolskich (Jezus Chrystus, historia, tajemnica Wcielenia, działal­ność ewangelizacyjna, wydarzenia paschalne, początki Kościoła).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: konkretne metody wykorzystywane podczas prowadzenia zajęć, np.
Wykład konwencjonalny (tradycyjny), uzupełniany prezentacją i dialogiem ze słuchaczami.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
egzamin ustny z wiedzy zdobytej z wykładu i na podstawie lektur obowiązkowych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: Księgi historyczne Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt, Joz, Sdz, 1-2 Sm (z pominięciem genealogii i szczegółowych przepisów ofiarnych); jedna ewangelia synoptyczna do wyboru oraz Dz.
Lektura obowiązkowa:
M. Bednarz, Historia zbawienia, Tarnów: Biblos, 1994.
lub
Luis Rubio Moran, Jezus Chrystus w historii zbawienia, Lublin: Kerygma, 1994.

Lektura uzupełniająca:
J. Bright, Historia Izraela, Warszawa: Pax –Volumen, 1994
S. de Diétrich, Boży plan zbawienia, Warszawa 1970;
T. Hanelt, Pismo Święte historią zbawienia, Gniezno 1997;
T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, Kraków 1991;
J. Kudasiewicz, Wstęp do historii zbawienia, Lublin 1974;
H. Langkammer, Historia zbawienia (zarys), Radom 1995;
G. Leonardi, Naród Izraela i jego pisma. Wprowadzenie do historii zbawienia, cz. I, Lublin 1996;
R. Pietkiewicz, Jam jest Jahwe, twój Bóg ... Historia zbawienia Starego Testamentu, Wrocław 1998;
S. Potocki, Wybrane zagadnienia z historii zbawienia Starego Testamentu, Przemyśl 1999;
K. Romaniuk, Krótki zarys historii zbawienia, Poznań 19792;
E. Zawiszewski, Historia zbawienia, Pelplin 1993.