Struktura archiwów w Polsce. Zasób, organizacja i udostępnianie (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Kod ECTS:15500-XXXX-0401WYK0572
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze strukturą archiwów w Polsce i ich organizacji. Studenci poznają różne sieci archiwalne i wchodzące w ich skład archiwa, uzyskują informacje o przechowywanym zasobie oraz poznają warunki, na jaki udostępnia się zasób tychże archiwów. Słuchacze potrafią zdefiniować pojęcie sieci archiwalnej, znają zasady jej tworzenia i reguły działania. Potrafią opisać najważniejsze polskie sieci archiwalne (sieć archiwów podległych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, sieć archiwów IPN, archiwa niezależne, archiwa wojskowe i archiwa kościelne). Studenci znają i potrafią wymienić archiwa wchodzące w skład różnych sieci archiwalnych, mają podstawową wiedzę o gromadzonym w nich zasobie archiwalnym, potrafią opisać strukturę zarządzania archiwami w ramach sieci archiwalnej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
sieć archiwalna, struktura sieci archiwalnych, zasoby archiwów, sieć archiwów państwowych, archiwa IPN, sieć archiwów wojskowych, sieć archiwów kościelnych, instytucje niezależne gromadzące zasób archiwalny, zbiory archiwalne w muzeach
wykład z prezentacją multimedialną (rzutnik) oraz wykład konwersacyjny
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
obecność - 25%, aktywność w konwersacji - 15%, egzamin ustny - 60%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989; H. Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003; I.Sierpowski, D.Matelski, Dzieje archiwistyki polskiej, Wybór źródeł. Poznań t, 1: 1988, t. 2: 1993; Archiwa bankowe, red. S. Sierpowski, Poznań 1995; Z.Góral, Archiwa. Przepisy prawne, wyd. 2, Toruń 2000; przewodniki i informatory archiwalne, a także przepisy archiwalne i inne zasoby związane z archiwistyką dostępne na stronach internetowych.