Historia filozofii (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Kod ECTS:08100-XXXX-0502WYK0548
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Cel zajęć:
Celem wykładów jest zapoznanie słuchaczy z całościową wizją dziejów filozofii: starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej. Zapoznanie studentów z podstawową terminologią kierunków filozofii.
Zamierzone efekty kształcenia:
Opanowanie przez słuchaczy podstawowych zagadnień dotyczących filozofii, zdobycie wiedzy o najważniejszych myślicielach i kierunkach filozoficznych na przestrzeni dziejów i współcześnie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia 1.
Początki filozofii, filozofia jońskich filozofów przyrody, Parmenidesa i Eleatów
Zajęcia 2.
Filozofia pluralistów jako próba rozwiązania aporii eleackiej, filozofia humanistyczna: sofiści
Zajęcia 3.
Sokrates i Platon
Zajęcia 4.
Arystoteles: metafizyka i fizyka
Zajęcia 5.
Arystoteles: etyka i psychologia
Zajęcia 6.
Szkoły etyczne starożytności
Zajęcia 7.
Teoria Absolutu w myśli Plotyna
Zajęcia 8.
Patrystyka, filozofia Augustyna Boecjusza, problematyka fides et ratio w mysli chrześcijańskiej, wpływ Ps. Dionizego na myśl średniowieczną
Zajęcia 9.
Anzelma dowód ontologiczny na istnienie Boga, Anzelm ojcem scholastyki, egzystencjalizm św. Tomasza, aposterioryczne dowody na istnienie Boga.
Zajęcia 10.
Szkotyzm jako synteza Augustynizmu i Tomizmu w średniowieczu, nominalizm Ockhama.
Zajęcia 11.
Kartezjusz
Zajęcia 12.
spór między racjonalizmem a empiryzmem
Zajęcia 13.
Kant i Hegel
Zajęcia 14.
marksizm, egzystencjalizm, personalizm chrześcijański
Zajęcia 15.
Filozofia współczesna, Lubelska szkoła Filozoficzna
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Wykład oparty na podręcznikowych opracowaniach dziejów filozofii, własnych pracach badawczych dotyczących filozofii starożytnej i średniowiecznej oraz badaniach pracowników Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL.
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin ustny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa (do 5 pozycji)
1. F. Copleston, Historia filozofii, t. 1-9, Warszawa 2004.
2. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3, Warszawa 2009.
3. S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000.
4. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1-5, Lublin 1998 - 2002.
5. E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa 1987.
Literatura uzupełniająca (do 10 pozycji)
1. M. A. Krąpiec, Ja - człowiek, Lublin 1998.