Historia Kościoła powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08300-XXXX-01WYK0011
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami z dziejów Kościoła powszechnego w szerokim kontekście wydarzeń ogólno historycznych, z jednoczesnym uwrażliwieniem na zachodzące procesy historyczne. Przyswojona przez studenta wiedza powinna owocować zdolnością interpretowania, analizowania i wyjaśniania procesów dziejowych, formułowania samodzielnych ocen, a także krytycznego podejścia do poszczególnych wydarzeń historycznych. Powinna ponadto stanowić impuls do dalszych pogłębionych eksploracji badawczych.

Znajomość zagadnień z Historii Kościoła z okresu Starożytności i Średniowiecza. Znajomość Historii Powszechnej na poziomie szkoły średniej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wykład obejmuje m. in. następujące treści programowe: reformacja, renesans i humanizm, reforma Kościoła – Sobór Trydencki, misje i systemy misyjne omawianego okresu, Kościół w epoce sekularyzacji i absolutyzmu oświeconego, spory teologiczne omawianego okresu, oświecenie, episkopalizm, józefinizm, rewolucja francuska, dzieje pontyfikatu papieży w XVI – XIX w., Kościół w Ameryce, liberalizm, kwestie społeczne, Kościół w okresie I i II wojny światowej, Sobór Vat. II.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wykład prowadzony metodą tradycyjną. Z uwzględnieniem pomocy dydaktycznych: mapy, rzutnik multimedialny, atlas historyczny.
Egzamin ustny na zakończenie semestru
Literatura podstawowa i uzupełniająca
M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, t. III-IV, Warszawa 1989; B. Kumor, Historia Kościoła, t. V-VIII, Lublin 2001; Historia Kościoła, t. III-V, red. L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles, tłum. M. Tarnowska – R. Turzyński, Warszawa 1986-1988; Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Warszawa 1999; Z. Wójcik, Historia Powszechna XVI-XVII w., Warszawa 2002; M. Żywczyński, Historia Powszechna 1789-1870, Warszawa 2002; J. Żaryn, Dzieje Kościoła Katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003; R. Decot, Mała historia reformacji w Niemczech, Kraków 2007; L. Mezzadri, Rewolucja francuska a Kościół, Kraków 2007. Wykaz lektur uzupełniających studenci otrzymują na pierwszych zajęciach.