Wychowanie do odpowiedzialności w życiu społecznym (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503WYK0759
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem wykładu jest poznanie czynników warunkujących występowanie poczucia odpowiedzialności i nauczenie programowania, wdrażania i ewaluacji praktycznych działań w zakresie odpowiedzialnego wychowania w instytucjonalnych środowiskach wychowawczych jak rodzina, przedszkole, szkoła, państwo czy Kościół.. Rozwój dojrzałej odpowiedzialności społecznej osoby zaprezentowany zostanie jako wielorako warunkowany proces dokonujący się z udziałem wychowywanego dostosowującego swoje wybory do wymogów obiektywnych jakimi są dobro, prawda i wolność. Dzięki tak prowadzonej edukacji student potrafi określić co w danym środowisku wychowującym sprzyja rozwijaniu odpowiedzialności a co nie. Ponadto wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesności student dostrzega wartość rozwijania różnorodnych metod animacji wartości osobowych, społecznych i kulturowych. Dostrzega też cały wachlarz specyficznych dla danego środowiska metod, form i środków.
Zamierzone efekty kształcenia – student w wyniku realizacji celów powinien:
- w zakresie wiedzy: opisać współczesne problemy związane z wychowaniem do odpowiedzialności w aspekcie działań pedagogicznych, profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; definiować pojęcia niezbędne przy tworzeniu programów mających na celu rozwijanie pragnień i aspiracji dzieci i młodzieży
- w zakresie umiejętności: interpretować zdobytą wiedzę na temat wychowania do odpowiedzialności społecznej w kontekście kształcenia zawodowego; analizować programy wychowania w odniesieniu do najważniejszych modeli edukacji zawodowej i społecznej;
- inne kompetencje: wyrażać sądy i dokonywać ocen w sprawach skuteczności działania poznanych systemów formacyjno-wychowawczych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zaprezentowanie rozumienia i zakresu pojęcia „wychowanie do odpowiedzialności” ze szczególnym ukierunkowaniem interpretacji poczucia odpowiedzialności na gruncie psychologii egzystencjalno-humanistycznej i wybranych koncepcji pedagogicznych; Zwrócenie uwagi na uwarunkowania i rozwój poczucia odpowiedzialności; ukazanie miejsc wychowania do odpowiedzialności (w domu, szkole, państwie i Kościele; Ukazanie wagi i potrzeby wychowania człowieka wolnego i odpowiedzialnego i wskazanie na potrzebę rozwijania podmiotowości i dojrzałej osobowości ucznia i nauczyciela.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody: Wykład tradycyjny połączony z projekcją, metoda warsztatowa polegające na analizie wybranych opracowań, prezentacje multimedialne, wykład konwersatoryjny
Pomoce dydaktyczne: zestaw multimedialny, pakiet dydaktyczny
Forma i warunki zaliczenia: Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, udział w inicjowanych dyskusjach i zdanie pisemnego egzaminu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
N. Branden, Odpowiedzialność, Jak polegać na sobie i znaleźć sens życia, Wydawnictwo Ravi, 1999 r.: A. Grin, Nie zadawaj bólu samemu sobie, Wrocław 1998; B. Krzywisz-Rynkiewicz, Odpowiedzialność podmiotowa dzieci. Jak rozumieć i inspirować jej rozwój, Kraków 2007; S. Kunowski, Wychowanie do odpowiedzialności społecznej, Wrocławskie Studia Teologiczne 1969 z.4 s.63-77; S. Mycek, Człowiek i odpowiedzialność, Sandomierz 2006; K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Kraków 1969; R. Ingarden. O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych w: Książeczka o człowieku, Kraków 1972 s.77-184; Odpowiedzialność jako wartość i problem edukacyjny. Praca pod red. Andrzeja M. de Tchorzewskiego, Bydgoszcz 1998; A. Rynio, ABC wychowania do odpowiedzialności w innowacyjnej gospodarce, w: Skrypt MISD; Tejże, Wolność a wychowanie. Poszukiwanie rozwiązań prakseologicznych. RNS T.XXXIV z. 2 2006 s. 71-89; Tejże, Próba interpretacji poczucia odpowiedzialności ze szczególnym uwzględnieniem psychologii egzystencjalno-humanistycznej, Pr. Mgr, Lublin 1983; Z. Struzik, Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Warszawa 2008;