Wybrane teorie rozwoju zawodowego (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05400-XXXX-0503WYK0353
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Ukazanie istoty rozwoju zawodowego i jego związku z innymi kategoriami rozwoju człowieka. Zapoznanie studentów z teoriami rozwoju zawodowego oraz z zagadnieniami dotyczącymi uwarunkowań wyboru zawodu, planowania i realizacji własnej kariery zawodowej.
Zamierzone efekty kształcenia - student w wyniku realizacji celów powinien:
w zakresie wiedzy: znać definicje rozwoju zawodowego, charakteryzować fazy rozwoju zawodowego w kontekście rozwoju ogólnego człowieka, omawiać podstawowe teorie rozwoju zawodowego; znać uwarunkowania wyboru zawodu; opisać etapy i metody planowania oraz realizacji kariery zawodowej; znać metody badań rozwoju zawodowego człowieka;
umiejętności: analizować proces rozwoju zawodowego człowieka; stosować metody planowania i realizacji własnej kariery zawodowej; wykorzystywać możliwości podmiotowe i przedmiotowe dotyczące własnego rozwoju zawodowego;
inne kompetencje: kształtowanie postawy odpowiedzialności wobec własnego rozwoju zawodowego; rozwijanie aktywności poznawczej w odniesieniu do metod planowania i realizacji kariery zawodowej; nastawienie na uczenie się przez całe życie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie rozwoju zawodowego.
Rozwój zawodowy człowieka w kontekście ogólnego rozwoju człowieka.
Podmiotowe i przedmiotowe warunki rozwoju zawodowego człowieka.
Efekty rozwoju zawodowego człowieka.
Teoria miejsca i przestrzeni społeczno-zawodowej Czarneckiego.
Analiza okresów i stadiów rozwoju zawodowego na przykładzie teorii Ginzberga i Supera.
Charakterystyka prawidłowości rozwoju zawodowego w teorii Hollanda.
Teorie wyboru zawodu Parsonsa i Roe.
Typy karier zawodowych jako realizacja wyznawanego systemu wartości, potrzeb i kompetencji według teorii Scheina.
Metody badań naukowych rozwoju zawodowego.
Problemy rozwoju i funkcjonowania zawodowego osób dorosłych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1.Metody i formy prowadzenia zajęć: wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją (pokazem), metody nauczania wspieranego technikami informacyjnymi.
Pomoce dydaktyczne: rzutnik multimedialny.
2.Forma i warunki zaliczenia: uczestnictwo w zajęciach 25%; egzamin pisemny 75%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bańka A., Zawodoznawstwo. Doradztwo zawodowe. Pośrednictwo pracy, Poznań 1995 .
Czarnecki K., Psychologia zawodowej pracy człowieka, Sosnowiec 2006.
Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu, Warszawa 2003.
Paszkowska-Rogacz A., M. Tarkowska, Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca:
Furmanek W., Podstawy edukacji zawodowej, Rzeszów 2000.
Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005.