Dysfunkcjonalność rodziny (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503WYK0536
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Cel zajęć: Celem realizowanych zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagrożeniami i trudności, które dotykają rodzinę we współczesnym dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie (bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, uzależnienia). Zajęcia mają również na celu zaznajomienie słuchaczy z przyczynami i społeczno-wychowawczymi konsekwencjami dysfunkcjonalności rodziny, a także z możliwościami zapobiegania i przeciwdziałania ich powstawaniu. Obok przekazywanej wiedzy, celem wykładu jest także uwrażliwienie słuchaczy na problemy wielorakiego cierpienia spotykanego w rodzinach.Wiedza: W zakresie posiadanej wiedzy student powinien znać podstawowe formy dysfunkcjonalności rodziny i ich przyczyny i skutki społeczno-wychowawcze. Student powinien posiadać również wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania dzieci w rodzinach dotkniętych alkoholizmem, narkomanią, przemocą oraz rozbiciem więzi rodzinnych (rozwody). Wiedza studenta powinna obejmować także znajomość funkcjonowania instytucji wspomagających rodziny dysfunkcjonalne. Student powinien znać kierunki przeobrażeń jakie zachodzą w funkcjonowaniu współczesnej rodziny oraz działalność profilaktyczno-terapeutyczna organizacji społecznych na rzecz rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcjonalnością.Umiejętności: W zakresie posiadanych umiejętności student powinien wymienić i scharakteryzować podstawowe formy dysfunkcjonalności rodziny i ich przyczyny oraz społeczno-wychowawcze następstwa. Jego umiejętności powinny obejmować także trafne wskazywanie podstawowych zagrożeń życia rodzinnego oraz poszukiwanie skutecznych sposobów zapobiegania i przeciwdziałania ich powstawaniu (profilaktyka). Student powinien umieć także scharakteryzować sytuację dziecka w rodzinie dysfunkcjonalnej (trudności, potrzeby) oraz umiejętnie wskazać instytucje i organizacje społeczne, które mogą przyjść mu z pomocą. Inne kompetencje: Student powinien wykazać się wrażliwością i otwartością zwłaszcza na potrzeby dzieci w rodzinach dysfunkcjonalnych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć obejmuje m. in. następujące zagadnienia:· rodzina jako wspólnota życia oraz instytucja wychowania naturalnego;· funkcje rodziny a wychowanie;
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma zajęć: wykład (możliwość inicjowania dyskusji).Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: komputer, rzutnik multimedialny, dostęp do Internetu.
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zmierzonych: obecność na zajęciach - 25%; samodzielne zapoznanie się z udostępnionymi materiałami - 15%; egzamin ustny - 60%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?