Interakcje rodzinne w teorii i praktyce pedagogicznej (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503WYK0582
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Specjalność 2: Pedagogika rodziny z elementami poradnictwa oraz mediacji i kurateli rodzinnej » Interakcje rodzinne w teorii i praktyce pedagogicznej
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Zajęcia mają na celu zwrócenie uwagi na konflikty i ich rodzaje. Zagadnienia poruszane dotyczące komunikacji, kultury, potrzeb, odgrywania ról, samooceny i osobowości jako części składowych konfliktu. Techniki rozmowy i korzyści aktywnego słuchania. Zamierzone efekty kształcenia: student potrafi scharakteryzować dynamikę konfliktów w sytuacjach życia rodzinnego. Umie wskazać przyczyny powstawania konfliktów między członkami rodziny. Rozpoznaje trudności i nieporozumienia. Precyzuje istotę konfliktu oraz konfrontacje potrzeby i oczekiwania uczestników konfliktu. Zdobywa wiedzę z zakresu konstruktywnego i dojrzałego podejścia do problemu rozwiązania konfliktu. Poznaje strategie rozwiązywania konfliktów oraz działania prowadzące do pozytywnego rozwiązania konfliktów. Dostrzega konieczność porozumienia w rodzinie i wypracowanie nowych relacji.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1.Konflikty w rodzinie. 2. Rodzaje konfliktów. 3. Przyczyny ich powstania. 4. Zaburzenia relacji interpersonalnych. 5. Pozytywne rozwiązanie konfliktów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wykład z prezentacją multimedialną
Egzamin ustny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Braun - Gałkowska M., W tę samą stronę, Warszawa 1994, Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów, Wrocław 1995, Gordon T., Wychowanie bez porażek, Warszawa 1993, Sujak E., Życie jako zadanie, Warszawa 1982, Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Warszawa 1986, Zaborowski Z., Stosunki międzyludzkie a wychowanie, Warszawa 1974, Harwas - Napierała B., Komunikacja interpersonalna w rodzinie, Poznań 2006, Plopa M., Psychologia rodziny. Teoria i badanie, Kraków 2005, Plopa M., Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Kraków 2005, Rostowska T., Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie, Łódź 2001.