Edukacja aksjologiczna z elementami etyki (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05900-XXXX-0503WYK0878
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Poznanie przez studentów istoty edukacji aksjologicznej, norm moralnych w powiązaniu z podstawowymi zasadami etyki zawodowej nauczyciela we wczesnej edukacji. Ukazanie strategii świadectwa w oddziaływaniu wychowawczym jako wsparcie dziecka w poznawaniu, rozumieniu i urzeczywistnianiu wartości. Podnoszenie poziomu świadomości etycznej i kształtowanie postaw przyszłych nauczycieli.
Zamierzone efekty kształcenia: student w wyniku realizacji celów powinien:
- w zakresie wiedzy:
definiować pojęcie wartość, wychowanie ku wartościom, edukacja aksjologiczna, etyka pedagogiczna, wymienić i opisać teorie wartości; opisać związki między edukacją i światem wartości oraz zagadnienia związane z procesem edukacji aksjologicznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; porównać i opisać związki między prawdą, dobrem i pięknem a wychowaniem zorientowanym na osobę; rozpoznać i skrytykować własne przeświadczenia aksjologiczne i analizować ich uzasadnienie;
- w zakresie umiejętności:
Wykorzystywać zdobytą wiedzę w analizowaniu problemów i dylematów moralnych związanych z działaniami w dziedzinie pedagogiki oraz rozwiązywać te problemamy; zaprezentować samodzielną refleksję aksjologiczną dotyczącą wychowania i zawodu pedagoga; weryfikować własne stanowisko na podstawie norm aksjologicznych związanych z teorią i praktyką działań pedagogicznych; interpretować aksjologiczne zasady wychowania i analizować kwestie sporne w etyce pedagogicznej;
- inne kompetencje:
wrażliwość aksjologiczna na zróżnicowany świat wartości, zwłaszcza wartości moralnych związanych z działalnością pedagogiczną; postępowanie zgodne z deklarowanym systemem wartości; dbałość o zachowania wysokiego poziomu moralnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
· Pojęcie wartości, teorie, kategorie i struktura hierarchii wartości.
· Aksjologiczne aspekty wychowania.
· Nauczyciel jako personalny symbol wartości.
· Pedagogika wartości a pedagogika potrzeb, autorytet nauczyciela.
· Proces wychowania do wartości i wartościowania:
- zasady wychowania do wartości,
- kreowanie otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu wartości,
- urzeczywistnianie wartości we wczesnej edukacji dziecka.
· Sumienie, postawy i przekonania religijne a edukacja aksjologiczna.
· Wartości uniwersalne w edukacji wczesnoszkolnej - wychowanie moralne.
· Metodyka edukacji aksjologicznej.
· Środowiska wychowawcze w procesie przekazu wartości.
· Etyka w zawodzie nauczyciela - problemy i dylematy w praktyce pedagogicznej.
· Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne dla wartości i zachowania wysokiego poziomu moralnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
- wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy
pomoce dydaktyczne - rzutnik multimedialny
Forma i warunki zaliczenia - aktywny udział w zajęciach 25%; egzamin ustny 75%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Błasiak A., Aksjologiczne aspekty procesu wychowania, Kraków 2009.
Chałas K., Wychowanie ku wartościom, t. 1, Lublin-Kielce 2000
Olbrycht K., Edukacja aksjologiczna, t. 1 (Katowice 1994); t. 2 (Katowice 1995); t. 4 (Katowice 1999), do wyboru według zainteresowań studentów.
Wojtyła K., Elementarz etyczny, Lublin 1999.
Literatura uzupełniająca:
Homplewicz J., Etyka pedagogiczna: podręcznik dla wychowawców, Warszawa 1996.
Ogrodzka-Mazur E., Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo. Katowice, 2007.
Opiela L., Smagacz A., Wilk S. (red.), Służyć i wychowywać do miłości, Lublin 2009.