Pedagogika resocjalizacji (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503WYK0778
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Pedagogika resocjalizacji
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem wykładów jest zaznajomienie studentów z problematyką z zakresu wybranych zagadnień z resocjalizacji, z nowymi trendami i systemami resocjalizacji w różnych krajach. Tematyka wykładów powinna zaowocować wśród studentów znajomością problematyki resocjalizacyjnej i umiejętnością pracy w placówkach resocjalizacyjnych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Współczesne trendy w resocjalizacji .Resocjalizacja w nauczaniu Jana Pawła II. Etyczny wymiar terroryzmu. Wiktymizacja w resocjalizacji. Rodzina zastępcza jako forma systemu resocjalizacji. Efektywności resocjalizacji według Brunona Hołysta. Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu jako problem dla resocjalizacji. Różne koncepcje resocjalizacji. Proces wychowania w Zakładzie Karnym. Dozór policji jako środek wychowawczy i zapobiegawczy. Europejskie reguły więzienne. Struktura procesu resocjalizacji. Resocjalizacja w zakładzie poprawczym. Dziecko jako świadek, sprawca i ofiara. Przemoc w rodzinie. Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych. System prewencyjny- oczekiwania, postulaty. Więziennictwo - charakterystyka. Subkultura więzienna. Kuratela sądowa. Psycholog więzienny. Aspekt historyczny resocjalizacji nieletnich. System opieki nad młodzieżą niedostosowaną społecznie. Zagadnienia etyczne w resocjalizacji. Przegląd teorii agresji. Klasyfikacja konfliktów i ich charakter. Resocjalizacja przestępców uzależnionych. Indywidualne programy resocjalizacji. Przykłady pracy resocjalizacyjnej w innych krajach. Typologie nieprzystosowania społecznego. Polityka postpenitencjarna. Zjawiska kryzysowe: prostytucja, pornografia, bezdomności, bezrobocie, przestępczości. Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych.. Przyczyny łamania norm. Dlaczego wzrasta brutalność? Zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży. Destruktywny charakter sekt. Rozwój polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej. Przedstawiciele polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej. Aksjologia resocjalizacji. Samowychowanie a resocjalizacja. Zmiany w więziennictwie polskim jako efekt transformacji społecznej. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet. Instrumenty kontrolne przestrzegania praw więźniów. Praca socjalna ze skazanymi. Problematyka alternatyw dla kary pozbawienia wolności.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej
Egzamin ustny obejmujący tematykę wykładów i podaną literaturę przedmiotu
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązkowa: Pytka L. Pedagogika resocjalizacyjna. Wyd. APS Warszawa 2000, H. Machel, Więziennictwo jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Arche Gdańsk 2003, Marian Kalinowski, Jerzy Pełka, Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Wyd. APS Warszawa 2003, Ks Z. St. Iwański Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej, Novum Płock 2003, Więziennictwo nowe wyzwania, praca zbiorowa pod redakcją Brunona Hołysta, Wiesława Ambrozika, Piotra Stępniaka, Warszawa- Poznań- Kalisz 2001, Zakład Wydawniczo- Produkcyjny „Foljał” Warszawa, Resocjalizacja, ciągłości i zmiana, redakcja naukowa Marek Konopczyński, Beata Maria Nowak, Pedagogium Warszawa 2008. Literatura uzupełniająca: Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne pod redakcją Marzeny Binczyckiej-Anholcer, Warszawa 2003, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej, redakcja naukowa Andrzej Rejzner, IPSiR, Uniwersytet Warszawski, Resocjalizacja, redakcja naukowa Bronisław Urban, Jan. M. Stanik, PWN 2007, Brunon Hołyst, Kryminologia, Wydanie X jubileuszowe, Lexis Nexis 2010, Warszawa,