Komunikacja niewerbalna (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Kod ECTS:15900-XXXX-05WYK0231
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami składającymi się na istotę komunikacji niewerbalnej. Podstawowym zadaniem jest charakterystyka na tle historycznym i systemowym poszczególnych elementów komunikacji niewerbalnej oraz odczytanie i określenie ich głównej funkcji semantycznej. Istotną rolę pełni także zrozumienie miejsca i wykazanie specyfiki funkcjonowania komunikacji niewerbalnej w procesie komunikacji ludzkiej.
Zamierzonym efektem kształcenia w zakresie wiedzy jest to, iż student potrafi rozpoznawać i opisywać poszczególne typy komunikacji niewerbalnej. Definiuje komunikację niewerbalną i zna podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji niewerbalnej. Podaje przykłady funkcjonowania komunikacji niewerbalnej. Opisuje zachowania wzrokowe. Określa formy komunikacji mimicznej. Wykazuje się wiedzą na temat komunikacji wokalnej. Opisuje komunikację proksemiczną. Określa rolę komunikacji dotykowej. Charakteryzuje stosowanie w komunikacji ludzkiej gestów i ruchów ciała. Zamierzonym efektem kształcenia w zakresie umiejętności jest to, iż student potrafi analizować poszczególne typy komunikacji niewerbalnej. Rozpoznaje podstawowe znaczenie głównych sposobów komunikacji niewerbalnej. Rozpoznaje podobieństwa i określa różnice pomiędzy formami komunikacji niewerbalnej. Rozumie problem wykorzystania komunikacji niewerbalnej do budowania wrażenia i kierowania wrażeniem w wymiarze indywidualnym i społecznym. Potrafi wyjaśnić na czym polega problem fałszowania przekazów niewerbalnych. Zamierzonym efektem kształcenia w zakresie postaw jest wrażliwość na oddziaływanie społeczne czynników składających się na komunikację niewerbalną. Dbałość o spójność przekazów niewerbalnych i werbalnych w komunikacji. Otwartość na podnoszenie kultury przekazów niewerbalnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1.Określenia komunikacji niewerbalnej. Miejsce i znaczenie komunikacji niewerbalnej w procesie komunikacji ludzkiej
2.Podziały i funkcje zachowań niewerbalnych
3.Wyróżnienie, charakterystyka i identyfikacja podstawowych elementów komunikacji niewerbalnej:
A.Komunikacyjne funkcje, charakterystyka przedmiotowa i podziały gestów
B.Komunikacyjne funkcje i charakterystyka przedmiotowa postaw ciała
C.Komunikacyjne funkcje i charakterystyka przedmiotowa mimiki (ekspresji twarzy)
D.Komunikacyjne funkcje i charakterystyka przedmiotowa sposobów operowania wzrokiem
E.Komunikacyjne funkcje i charakterystyka przedmiotowa zachowań dotykowych
F.Komunikacyjne funkcje i charakterystyka przedmiotowa operowania głosem (sygnałów wokalnych)
G.Komunikacyjne funkcje i charakterystyka warunków fizycznych i przestrzennych procesu komunikacji (proksemika)
H.Komunikacyjne funkcje i charakterystyka wyglądu fizycznego uczestników komunikacji i używanych przez nich rekwizytów
4.Problem fałszowania przekazów niewerbalnych
5.Sposoby wykorzystywania komunikacji niewerbalnej w sferze praktyki zawodowej. Problem „kierowania wrażeniem”
6.Komunikacja niewerbalna a różnice kulturowe
7.Komunikacja niewerbalna w kontekście retorycznej zasady stosowności
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny - 100% (w tym identyfikacja i analiza rysunków, zdjęć, materiałów w prezentacjach multimedialnych - 50%), obecność na wykładzie
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1.D. G. Leathers, Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, Warszawa 2009.
2.M. L. Knapp, J. A. Hall, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław 2000.
3.A. Pease, Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Kielce 2003.
4.G. I. Nierenberg, H. H. Calero, Czytając w człowieku jak w otwartej księdze, Poznań.
5. E. T. Hall, Bezgłośny język, Warszawa 1981.
6. T. G. Grove, Niewerbalne elementy interakcji, w: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, red. J. Stewart, Warszawa 2005, s. 122-134.
7.M. Hartley, Mowa ciała w pracy, Kielce 2004.
2.P. Ekman, Kłamstwo i jego wykrywanie w polityce, biznesie i małżeństwie, Warszawa 1997.
3.P. Ekman, Unmasking the face. A guide to recognizing emotions from facial clues. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall 1975.
4.D. Lambert, Język ciała. Miniencyklopedia, Poznań 1997.