Media lokalne i środowiskowe (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Kod ECTS:15900-XXXX-05WYK0251
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Media lokalne i środowiskowe
Efekty kształcenia:
K_U03Absolwent potrafi: Wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania problemów teoretycznych oraz wykonywania zadań typowych dla działalności zawodowej związanej z dziennikarstwem, działalnością promocyjno-reklamową i komunikacją społeczną
K_W02Absolwent zna i rozumie: W pogłębionym stopniu główne podejścia teoretyczne i ich ewolucję, wyjaśniające i interpretujące fakty, obiekty i zjawiska z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej
K_W04Absolwent zna i rozumie: W pogłębionym stopniu funkcjonowanie współczesnych mediów, systemów medialnych i instytucji medialnych, ich historię, zmiany w nich zachodzące oraz przyczyny i konsekwencje tych zmian dla życia społecznego, gospodarki i kultury, a także struktur zarządzających systemami i instytucjami medialnymi
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?