Antropologia kultury (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:09900-XXXX-04WYK0497
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem zajęć jest zapoznanie z najważniejszymi pojęciami i terminami z zakresu antropologii kultury, zdobycie przez studenta ogólnej orientacji w zakresie rozumienia kultury i jej obszarów oraz zdolności do oceny głównych zjawisk i tendencji kształtujących współczesną kulturę, a także poznanie aktualnego kontekstu studiów kulturowych. Słuchacz powinien też umieć oceniać prądy intelektualne w studiach kulturowych, znać problemy multikulturalizmu i globalizmu, umieć analizować treści przekazów medialnych i rozumieć rolę mediów w kulturze. Powinno go cechować poszanowanie dla obcych kultur, a jednocześnie krytyczna postawa wobec zjawisk godzących w godność osoby oraz w wartości leżące u podstaw cywilizacji łacińskiej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
1.Historia pojęcia kultury i jej dziedziny. 2.Nauki zajmujące się kulturą 3.Kultura a natura, kultura a społeczeństwo, kultura a cywilizacja. 4.Elementy kultury: wartość, wzory, stereotyp, kanon, obyczaj, obrzęd, rytuał, symbol, mit (poetycki, reklamowy, tożsamościowy, polityczny). 5.Cywilizacje według Feliksa Koniecznego.6.Rasa i etniczność 7.Tożsamość narodowa. 8.Nauka i pseudonauka. 9. Gnoza w kulturze. 10. Kultura a sztuka 11.Relacje między kulturą i religią.12.Kontekst współczesnych studiów kulturowych (wybrane problemy): społeczeństwo postindustrialne, globalizacja i glokalizacja, postmodernizm, feminizm. 13. Interkulturowość (transfer kulturowy, postrzeganie Innego, formy interkulturowości).14. Multikulturalizm 15. Media i medialność jako konstytutywne elementy komunikacji kulturowej.16. Kontrkultura, subkultura, kultura alternatywna.

Metody dydaktyczne: wykład
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Chris Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005; E. Nowicka, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2007; P. Jaroszyński, Nauka w kulturze, Radom 2002; M. A. Krąpiec, U podstaw rozumienia kultury, Lublin 1991; S. Kowalczyk, Filozofia kultury. Próba personalistycznego ujęcia problematyki, Lublin 1996; J. Gajda, Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Lublin 1999; J. Gajda, Antropologia kulturowa, cz.1 i 2, Kraków 2008; A. Pawełczyńska, O istocie narodowej tożsamości. Polacy wobec zagrożeń, Lublin 2010; E. Krawczak, Antropologia kulturowa: klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Lublin 2004.

Literatura uzupełniająca:
H. Kiereś, Spór o sztukę, Lublin 1996; P. Bezat, Teoria cywilizacji Feliksa Konecznego, Krzeszowice 2002; A. Duda, Język mitu w reklamie, Lublin 2010; M. Filipiak, Od subkultury do kultury alternatywnej, Lublin 2003; Krąpiec, Osoba i naród wobec globalizmu, „Człowiek w kulturze” 2002, nr 14; F. Koneczny, O wielości cywilizacji, Kraków 1935; S. Kowalczyk, Idee filozoficzne postmodernizmu, Radom 2004; A. Lepa, Świat manipulacji, Częstochowa 1997; J.McGowan, Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej, Warszawa 1991; A. Nünnig (Hrsg), Grundbegriffe der Kulturtheorie und Kulturwissenschften, Verlag J.B. Metzler 2005; A. Nünnig, V. Nünnig, Konzepte der Kulturwissenschaften: Theoretische Grundlagen – Ansätze – Perspektiven, Verlag J.B. Metzler 2003; A. Pawełczyńska, Głowy hydry. O przewrotności współczesnego zła, Lublin 2004;; B. Szacka, Mit a rzeczywistość społeczeństw współczesnych, Warszawa 1985; Ewa Szczęsna, Słownik pojęć i tekstów kultury; K. Ślęczka, Feminizm: Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Katowice 1999; M. Filipiak, W kręgu kultury postmodernistycznej, Lublin 2001.