Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:09900-XXXX-04WYK0493
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii
Efekty kształcenia:
K_U07potrafi wyjaśnić współczesne zjawiska językowe procesami historycznymi
K_U08potrafi wskazać podstawowe cechy dialektalne głównych dialektów Polski oraz dokonać analizy tekstów gwarowych
K_W06zna pochodzenie języka polskiego, ma podstawową wiedzę na temat wspólnoty komunikatywnej Słowian, zna ogólne dzieje języka polskiego na przestrzeni X-XXI w.
K_W07zna teorie ewolucji systemu językowego i środków komunikowania; ma pogłębioną wiedzę na temat ewolucji systemu gramatycznego polszczyzny, tendencji i praw językowych rządzących zmianami języka
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?