Wprowadzenie do nauki o języku (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:09300-XXXX-04WYK0505
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wprowadzenie do kształcenia językowego podczas studiów filologicznych; ogólna wiedza językoznawcza i jej praktyczne zastosowanie
Wymagania wstępne
Podstawowe wiadomości o języku
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Znaki, klasyfikacja znaków; Język jako system znaków; mowa; Językoznawstwo jako dyscyplina naukowa; Dziedziny i pogranicza językoznawstwa; Leksem, wyraz, słowo; klasyfikacje leksemów polskich; Werbalne kategorie gramatyczne - czas, tryb, aspekt, strona, osoba; Nominalne kategorie gramatyczne - liczba, rodzaj, przypadek; Leksykologia - działy; uniwersalia językowe; siatka leksykalna polszczyzny; Psycholingwistyka - filogeneza i ontogeneza języka; Historia pisma.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny (ocena pozytywna > 51% poprawnych odpowiedzi)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007.Cz. Lachur, Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004.T. Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 2004.R. Przybylska, Wstęp do nauki o języku polskim, Kraków 2003.Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.Literatura uzupełniająca: A.D. Bragdon, D. Gamon, Kiedy mózg pracuje inaczej, Gdańsk 2006.I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2005.M. Kuckenburg, Pierwsze słowo, Warszawa 2006.