Postępowanie administracyjne (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10601-XXXX-02WYK0018
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Postępowanie administracyjne
Kierunek studiów: Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Po kursie wykładowym student powinien wykazać się praktyczną znajomością poszczególnych etapów procedury administracyjnej, od momentu jej wszczęcia aż po rozstrzygnięcie, możliwościami kwestionowania decyzji i innych rozstrzygnięć administracyjnych. Powinien także posiadać umiejętność sporządzenia skargi do sądu administracyjnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wykład stanowi pełny kurs procedury administracyjnej z wyłączeniem procedur szczegółowych oraz problematyka postępowania sądowo administracyjnego. Skład się z kilkunastu jednostek wykładowych Początkowe zagadnienia skupiają się na przybliżeniu genezy norm procesowych w administracji oraz ich rozwoju w polskim systemie prawnym. W dalszej kolejności przedstawiany jest zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego w kontekście przedmiotowym, podmioty prowadzące postępowanie oraz strony i inni uczestnicy postępowania. Osobną jednostkę stanowi charakterystyka form rozstrzygnięć procesu administracyjnego. Wykład obejmuje także zagadnienia poszczególnych stadiów procesowych i rodzajów procedur w ramach ogólnego postępowania administracyjnego. Przybliżona jest następnie procedura zwyczajnego i nadzwyczajnego kwestionowania rozstrzygnięć procesowych oraz charakteryzowane są postępowania uproszczone i odrębne. W drugiej części wykładów prezentowane jest postępowanie przed sądem administracyjnym pierwszej instancji oraz zasady zaskarżania wyroków do NSA. Wykład wzorowany jest przykładami praktycznymi.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Egzamin
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru
KRYTERIA ZALICZENIA: Do zaliczenia testu na ocenę pozytywną konieczne jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 60 % pytań. Pod uwagę brana jest także aktywność i obecność studenta na wykładach – 20 % wpływu na ocenę końcową.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, Warszawa 2008;
2.M. Wierzbowski (red.) Polskie postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, Warszawa 2007;
3.M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski , Postępowanie sądowo – administracyjne. Warszawa 2007
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Postępowanie sądowo administracyjne. Warszawa 2007