Kulturoznawstwo (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Kod ECTS:08900-XXXX-0405SEM0135
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem seminarium jest przygotowanie do samodzielnej pracy nad wybranymi zagadnieniami kulturoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z obszarem niemieckojęzycznym oraz z transferem kulturowym dokonującym się między Polską a wspomnianą częścią Europy przede wszystkim w okresie powojennym. Zapoznanie się z wybranymi metodami z ww. dziedziny, a także z techniką pisania pracy badawczej stanowi podstawę do napisania rozprawy na wybrany temat zgodnie z zamieszczonymi poniżej wytycznymi.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
przygotowanie pracy licencjackiej
Praca licencjacka
charakter obszernego systematycznego opracowania w formie pisemnej
student przygotowuje je w oparciu o zebrany materiał, który zestawia w formie bibliografii z określoną przez prowadzącego liczbą pozycji (min. 5)
uzgodniony z prowadzącym temat pracy powinien się z jednej strony pokrywać z zainteresowaniami studenta, z drugiej zaś pozwolić mu na możliwość zrealizowania zadania badawczego w czasie wyznaczonym przez okres trwania seminarium
zakres pracy powinien odnosić się do zjawisk kulturoznawczych, np. sposoby postrzegania zjawisk w różnych formach przekazu medialnego (prasa, obiekty itp.), sposoby konstruowania wizerunku własnego i wizerunków obcego (język, stereotypy, mity itp.) w perspektywie historycznej
Wymogi formalne
ok. 20-25 stron (czcionka times new roman, rozmiar 12, odstęp 1,5)
strona tytułowa powinna zawierać wg podanego wzoru: nazwę uczelni i instytutu, nazwisko, autorki/ autora, nr albumu, nazwę seminarium oraz nazwisko promotora, rok ukończenia pracy
układ pracy: spis treści oraz wewnętrzny podział tekstu określa prowadzący seminarium
Egazmin licencjacki
Egzamin ustny przed trzyosobową komisją. Student odpowiada na trzy pytania (którym towarzyszyć mogą pytania pomocnicze komisji): dwa z tematyki seminarium lub samej pracy oraz jedno wyjaśniające kwestie szczegółowe, niedostatecznie zdaniem recenzenta i promotora wyjaśnione w przedstawionej pracy.
Poza warstwą merytoryczną oceniana jest także kompetencja językowa licencjata. Pytania zostają sformułowane w ramach 2 bloków tematycznych, które podaje studentowi promotor po ich uzgodnieniu z recenzentem odpowiednio wcześniej przed egzaminem.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach, referowanie podczas zajęć ogólnych zagadnień kulturoznawczych oraz dostarczanie w określonym przez prowadzącego terminie fragmentów rozprawy licencjackiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?